Centrum spirituality Východ - Západ Michala Lacka | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Centrum spirituality Východ - Západ Michala Lacka

Počiatky Centra spirituality sú spojené s menom Doc. PhDr. Michala Fedora SJ, CSc. (1929-1994), ktorý sa od konca roku 1980 začal intenzívne zaoberať vytvorením inštitúcie zameranej na štúdium a formáciu na teologickom poli. Michal Fedor zbieral dokumenty z oblasti cirkevných dejín Slovenska, v tajnosti viedol prednášky najmä na témy týkajúce sa dejín a reálií východnej cirkvi na Slovensku.

Po roku 1989 sa popri pastoračnej činnosti Michal Fedor SJ chopil iniciatívy pri zakladaní kabinetu – strediska pre spojenie Východu a Západu. Stredisko sa vyprofilovalo koncom roku 1992 na Centrum štúdia a výskumu Východ – Západ, neskôr bola vypracovaná aj koncepcia tohto inštitútu. Súčasťou Centra sa stala aj rozsiahla knižnica, pre ktorú získal Michal Fedor SJ knihy z Matice slovenskej, Moskvy, Ríma, jezuitské z Levoče (vrátane množstva archívnych materiálov), množstvo kníh prišlo ako dar od jednotlivcov.

Dňa 1. decembra 2001 bolo podľa §13 ods. 5 Zákona o vysokých školách č. 172/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe kladného stanoviska Akademického senátu Teologickej fakulty TU zo dňa 22. novembra 2001, zriadené Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka so sídlom v Košiciach, čím sa stalo vedecko-výskumným pracoviskom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity.

Riaditelia:

1980-1994: Doc. PhDr. Michal FEDOR SJ, CSc.
1994-1996: bez priameho vedenia
1997-2002: ThDr. Ján BABJAK SJ
2002-2004: Mgr. Milan LACH SJ
2004-2007: Doc. ThDr. Jozef KYSELICA SJ, PhD.
2007-2009: MgrArt. Peter DUFKA SJ
2009-2011: ThDr. Milan LACH SJ
2011-        : Doc. ThDr. PaedDr. Šimon MARINČÁK, PhD.

Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka ako vedecko-výskumné pracovisko Teologickej fakulty Trnavskej univerzity je súčasťou svojej materskej fakulty a ako také spolupracuje na jej dlhodobých zámeroch. Jeho snahou je priniesť vedecké postupy a metódy do teológie a byzantskej problematiky a vstúpiť do sveta vedy a priniesť do vedeckého sveta problematiku byzantskej kultúry na Slovensku. Centrum spirituality chce sprostredkúvať Východ Západu nielen teoreticky, ale podoprene praktickými skúsenosťami z konkrétnej situácie a kontextu. Snaží sa o možnosť vedeckého zhodnotenia paralel v teológii Východu (ortodoxný svet) a Západu (katolícky svet). Zároveň sa snaží o vytvorenie vedeckej bázy pre ekumenický dialóg a poskytnúť mu aj priestor. Jednou z hlavných úloh Centra spirituality je spolupôsobiť na výchove a vzdelávaní gréckokatolíckeho a rímskokatolíckeho duchovenstva, inteligencie, ako aj iných záujemcov o vzdelanie. V súlade so štatútom TFTU a CSVZML, Centrum spirituality poskytuje vzdelanie druhého a tretieho stupňa (licenciát a doktorát). Úlohy a ciele Centra spirituality sú definované v štatúte:

I.

Centrum vykonáva vedeckú, expertíznu a vzdelávaciu činnosť v oblasti východných cirkevných vied, realizuje výskumné projekty, schválené dekanom fakulty, zodpovedajúce dlhodobým zámerom fakulty, najmä aktuálnym úlohám rozvoja ekumenizmu, a výskumu a vzdelávania v oblasti kresťanského Východu.

II.

Centrum organizuje vedecké sympóziá, prednášky, odborné semináre, konferencie, kolokviá a iné vzdelávacie a osvetové aktivity.

III.

Centrum sa podieľa na vzdelávacej činnosti (osobitne v doktorandskom štúdiu). Štúdium a vedecko-výskumnú činnosť zaisťuje knihovníckymi a inými informačnými službami (pozri bod 2).

IV.

Centrum prostredníctvom fakulty spolupracuje s domácimi a zahraničnými inštitútmi, univerzitami a ďalšími odbornými a vedeckými inštitúciami príbuzného zamerania.

Riaditeľ Centra Spirituality
doc. PaedDr. ThDr. Šimon MARINČÁK, PhD.
e-mail: simon.marincak(at)truni.sk

Spolupracovníci
Mgr. Tomáš MRŇÁVEK, D.S.E.O. (Pražský gréckokatolícky apoštolský exarchát)
e-mail: tomas.mrnavek(at)email.cz

Mgr. Juraj DUFKA SJ (Ateliér sakrálneho umenia)
e-mail: jdufka(at)gmail.com

doc. ThDr. Robert LAPKO, PhD. (CŠBBS)
e-mail: rlapko(at)gmail.com

doc. Dr. Ján VEĽBACKÝ, PhD. (Fórum cirkevných hudobníkov)
e-mail: velbacky(at)gmail.com

Doktorandi
ThLic. Milan GÁBOR
(Katedra pastorálnej teológie, liturgiky a kanonického práva TFTU)

Knihovníčka
Neobsadené

Správca siete
Ing. Miron KUZMA
e-mail: miron.kuzma(at)gmail.com

 

Prednášky, semináre, kolokviá a iné slávnosti organizované

Centrom spirituality

2016

11.02.2016: Konferencia Kresťanskí migranti na Slovensku

2015

30.06.-18.07.2015: LŠJB - Hebrejčina pre začiatočníkov (SSL. SOAL. Peter Juhás, PhD.)
22.06.-10.07.2015: LŠJB - Gréčtina pre začiatočníkov (Juraj Feník, S.T.D.)

2014

08.-09.10.2014: Sympózium Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky
23.09.2014: Sympózium Tradičná a netradičná religiozita na Slovensku

16.09.2014: Sympózium Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska
14.-15.05.2014: Sympózium Jezuiti a východné cirkvi
19.02.2014: Sympózium Reštitúcie cirkevného majetku na Slovensku
05.02.2014: Prednáška Česká hlaholská biblia: poznámky k nedávno nájdenému pergamenovému fragmentu v Košiciach (Doc. PhDr. Petra Stankovská, PhD.)

2013

18.12.2013: Prednáška o ikonách (Mgr. Juraj Dufka SJ).
27.11.2013: Prednáška Mystika otvorených očí v živote kresťana (ThLic. Ján Benkovský SJ)
30.10.2013: Prednáška Gréckokatolícka cirkev v ČR: dejiny a súčasnosť (Mgr. Tomáš Mrňávek, D.S.E.O.)
16.-17.10.2013: Sympózium Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti
26.06.2013: Prednáška Požehnanie, alebo prekliatie (PaedDr. ICLic. Jozef Maretta)
29.05.2013: Prednáška Ruženec – prameň nádeje (Fr. Bruno Branislav Donoval OP)
23.05.2013: Sympózium Kultúrna identita gréckokatolíkov vo svetle cyrilo-metodského dedičstva
10.-11.05.2013: Sympózium Cyrilometodská misia u Slovanov a jej prínos a význam pre dnešnú Európu
24.04.2013: Prednáška Od polárneho kruhu po Sibír – potulky po svätej Rusi (Mgr. Matúš Marcin)
27.03.2013: Prednáška Zmení sa v 21. storočí pohľad na Cirkev? (PhDr. Dušan Hruška, PhD.)
27.02.2013: Prednáška Veľký pôst a modlitba (SEODr. Milan Lach SJ)
30.01.2013: Prednáška Kresťanská vízia rodiny (PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD.)

2012

19.12.2012: Prednáška Tajomstvo Kristovho narodenia vyjadrené farbami na Východe a Západe (ThLic. Milan Gábor)
30.11.-01.12.2012: Sympózium Posolstvo ikon v kultúrnom dedičstve regiónu
31.10.2012: Prednáška Mária Magdaléna, Ježišova manželka? (ThBiblic. Róbert Jáger, PhD.)
28.11.2012: Prednáška Vesmír v akom žijeme (RNDr. Juraj Tóth, PhD.)
16.11.2012: Sympózium Kultúra a umenie v živote cirkvi
10.11.2012: Sympózium Modely financovania Cirkví (katolíckej Cirkvi) pri odluke Cirkvi od štátu
23.-26.10.2012: Sympózium Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach
20.06.2012: Prednáška Duchovný boj (PaedDr. ICLic. Jozef Maretta)
30.05.2012: Prednáška Úlohy cirkevných tajomníkov pri práci s katolíckymi kňazmi (Pavol Jakubčin)
11.-12.05.2012: Sympózium Pápežský primát: katolícko – pravoslávny dialóg
25.04.2012: Prednáška Gréckokatolíci a Židia v pohnutých rokoch 1939-1945 (ThDr. Peter Borza, PhD.)
24.03.2012: Seminár Michal Lacko SJ: 30. výročie jeho úmrtia.
29.02.2012: Prednáška Miesto spoločnej modlitby Cirkvi v živote kresťana (ThLic. Jozef Matejovský)
25.01.2012: Prednáška Úloha Biblie v evanjelizácii (Jozef Kyselica SJ)

2011

21.12.2011: Prednáška Ikona Narodenia Ježiša Krista (SEODr. Daniel Porubec)
07.12.2011: Prednáška O posolstve viery v úcte k Panne Márii v sakrálnom umení (Mgr. Juraj Dufka SJ)
23.11.2011: Prednáška Krása očarujúca ľudské srdce – Prečo sa počas božskej liturgie v gréckokatolíckej cirkvi stále spieva? (PaedDr. ThDr. Šimon Marinčák, PhD)
10.-11.11.2011: Sympózium Ikona – staronový nástroj evanjelizácie
26.10.2011: Prednáška Sloboda a nesloboda médií (Andrea Čusová)
25.05.2011: Prednáška O potrebe kvalitného výtvarného prejavu a moderného umenia (Mária Spoločníková)
27.04.2011: Prednáška Cyrilometodějské jubileum 2013 a velehradské martyrion (prof. ThDr. Pavel Ambros SJ)
08.-09.04.2011: Sympózium Slovanská spiritualita a mystika
23.02.2011: Prednáška Sakrálne umenie v službe viery (Mgr. Juraj Dufka SJ)
23.03.2011: Prednáška Kresťanské počiatky Slovenska (PhDr. Pavel Dvořák)
26.01.2011: Prednáška Cirkev v súčasnej spoločnosti očami biskupa (Mons. Milan Chautur, CSsR)

2010

22.12.2010: Prednáška Po stopách Troch kráľov: astrofyzika ako duchovná cesta (Dr. Pavol Gábor SJ)
24.11.2010: Prednáška Pastoračný prístup Cirkvi k rozvedeným a znova uzavretým manželstvám (doc. ThDr. Jozef Kyselica SJ, PhD.)
14.10.2010: Prednáška Juraj Joannikij Bazilovič OSBM a jeho duchovné dielo (SEODr. Milan Lach SJ)
08.-09.10.2010: Sympózium Jezuitská univerzita v Košiciach – 350 výročie vzniku
21.-22.05.2010: Sympózium Problematika prekladov bohoslužobných textov do národného jazyka

2009

10.07.2009: Sympózium Stav výskumu mukačevsko-užhorodskeho nápevu
05.-06.06.2009: Sympózium Konferencia venovaná roku sv. Pavla

2008

11.-13.09.2008: Sympózium Religion: Problem or Promise? The Role of Religion in the Integration of Europe
16.05.2008: Sympózium „Zostali verní“ očami desaťročia

2007

13.-14.04.2007: Sympózium Sväté Tajomstvá na kresťanskom Východe
12.04.2007: Seminár Arménska cirkev a tradícia (Dr. Daniel M. Findikyan)

12.04.2007: Seminár Etiópska cirkev a tradícia (Dr. Emmanuel Fritsch CSSp.)

2006

01.-02.12.2006: Sympózium Tvorba noriem partikulárneho práva cirkvi sui iuris
30.06.-01.07.2006: Seminár Výskum cyrilských a latinských pamiatok v byzantsko-slovanskom obradovom prostredí na Slovensku

12.-13.05.2006: Konferencia Viera, krása a umenie
06.02.2006: Seminár Sekty a heretické hnutia v histórii ruskej cirkvi (prof. Constantine Simon SJ)
02.02.2006: Seminár Nikonova reforma v Rusku (prof. Constantine Simon SJ)

2005

25.-26.11.2005: Konferencia Úcta k Presvätej Bohorodičke na kresťanskom Východe
24.11.2005: Seminár Liturgická reforma latinského obradu po II. vatikánskom koncile a reformné tendencie byzantského obradu vo východných katolíckych cirkvách dneška – progres alebo regres? Vízia liturgického vývoja byzantského obradu východných katolíckych cirkví na začiatku 3. tisícročia (prof. Robert F. Taft SJ)
14.-15.10.2005: Seminár Východné cirkvi pred tvárou dneška (Centro Aletti, Rím)
18.-20.02.2005: Konferencia Počiatky kresťanskej hudby v Európe

2004

26.-27.11.2004: Konferencia Východná katolícka teológia v premenách času
28.04.2004: Prednáška Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi v USA. Perspektíva do budúcnosti (prof. Christopher Zugger)
06.-07.03.2004: Kolokvium Určujúce kritériá fenoménu Ecclesia sui iuris
20.-22.02.2004: Konferencia Európa – duchovný a politický fenomén
20.02.2004: Seminár Kristus v prvom tisícročí (prof. Edward Farrugia SJ)
19.02.2004: Seminár II. Nicejský koncil (prof. Edward Farrugia SJ)

2003

28.10.2003: Seminár Ján Duns Scotus a Ján Damaský – teológia medzi východom a západom (prof. Vladimír Richter SJ).

2002

19.10.2002: Spomienková slávnosť a odhalenie pamätníka pátra M. Lacka a M. Fedora v Košiciach
15.-16.03.2002: Slávnosť Návrat P. M. Lacka SJ na Slovensko a jeho odkaz pre tretie tisícročie pri príležitosti 20. výročia od jeho smrti

2001

12.06.2001: Prezentácia knihy Zostali verní

2000

13. a 16.06.2000: Seminár Hora Athos (Udo Pachomius Pemsl O.Cist.)

ONLINE KATALÓG

Knižnica Centra spirituality dnes patrí medzi najväčšie svojho druhu v strednej Európe. V súčasnosti obsahuje vyše 30.000 knižných jednotiek, väčšinou zameraných na kresťanský Východ, a tento počet neustále narastá. Knižnica obsahuje niekoľko fondov a kolekcií vzácnych tlačí. Základom knižnice je tzv. "Fond Societatis Iesu" (Fond Spoločnosti Ježišovej), ktorý vznikol vďaka dlhodobému záujmu a snahe Doc. PhDr. Michala FEDORA SJ, CSc. Fond dnes obsahuje vyše 15.000 knižných jednotiek, medzi ktorými sa nachádza množstvo vzácnych starých tlačí. Azda najvzácnejšou pamiatkou je hlaholský pergamenový zlomok z roku 1410.

Významným obohatením knižnice Centra spirituality bolo aj prenesenie kompletnej knižnice "Fondu Jána XXIII." Centra východných kresťanských štúdií Univerzity v Scrantone (USA) do priestorov Centra spirituality v počte 12.000 knižných jednotiek, medzi ktorými sa nájdu nielen staré tlače (16. stor.), ale aj vzácne knihy pochádzajúce z cárkseho Ruska z predrevolučnej doby.

V knižnici sa nachádza aj kompletné dielo a množstvo rukopisov Prof. Mikuláša RUSSNÁKA, Prof. Michala LACKA SJ, Doc. Michala FEDORA SJ, a i. Centrum spirituality disponuje aj množstvom vzácneho hudobného materiálu, množstvom vzácnych historických fotografií, ktoré dokumentujú relatívne nedávne dejiny gréckokatolíckej Cirkvi na Slovensku a v bývalom Československu.

Archív

Archív Centra spirituality obsahuje množstvo materiálu týkajúceho sa jezuitskej histórie, ale aj histórie východného Slovenska a množstvo materiálu patriaceho do osobných fondov rôznych osobností tak jezuitských, ako aj svetských.

 

CENTRUM SPIRITUALITY VÝCHOD-ZÁPAD MICHALA LACKA
Komenského 14
040 01 Košice, Slovensko

Link: http://www.csvzml.org/index.php?lang=sk

 

Telefónne čísla
Riaditeľ : 055 / 726 67 39
Knižnica : 055 / 726 67 36
Vedeckí pracovníci : 055 / 726 67 16

 

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta je inštitút ďalšieho a celoživotného vzdelávania, úzko spolupracujúci s Centrom spirituality Východ-Západ. Tento inštitút organizuje prednášky a kolokviá vedené renomovanými odborníkmi na témy blízke biblickému svetu. Jednou z hlavných činností CŠBBS je pravidelné organizovanie Letnej školy jazykov Biblie (LŠJB), kde záujemcom ponúka vzdelanie v starobylých jazykoch hebrejčina, sýrčina, latinčina, gréčtina a cirkevná slovančina.

Link: http://biblia.rimkat.sk/