Katedra systematickej teológie | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Katedra systematickej teológie

Usiluje sa o podanie solídnych základov dogmatickej, morálnej, spirituálnej teológie a bioetiky pre študujúcich na bakalárskom, magisterskom, licenciátnom a doktorandskom štúdiu. Spolupracuje na projektoch s katedrou filozofie a katedrou biblických a historických vied.

Vedúci katedry

doc. ThDr. Andrej Filipek, SJ, PhD.

konzultačné hodiny: streda 10.00 - 12.00, kontakt: 0911 612 625

 

Profesori

prof. Dr. hab. Józef Kulisz SJ

prof. Dr. theol. Gloria Braunsteiner, PhD.

prof. ThLic. Miloš Lichner, SJ, D.Th.

Docenti

doc. ThDr. Andrej Filipek, SJ, PhD.

Odborní asistenti

ThDr. Ing. Milan Urbančok, SDB, PhD.

Doktorandi

Mgr. Marián Dej
doc. ThLic. Ing. Gabriel Farkas, PhD.
ThLic. Mgr. Štefan Patrik Kováč
ThLic. Ing. Igor Kráľ, SVD
ThLic. Mgr. Mária Nemčeková
Ing. Jozef Ržonca PhD.
ThLic. Juraj Skřivánek
PaedDr. ThLic. Tibor Šuba
 

LICHNER, M.: Vers une ecclésiologie de la „tolerantia“. Recherche sur saint Augustin. Ed. Sensus Fidei Fidelium 4. L’Harmattan Kiadó, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fôiskola : Budapest, 2014.

LICHNER, M.: Kontextuálny pohľad na sviatosť krstu v sermones svätého Augustína. 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2015. - 203 s., [17,00 AH]. - (Dialógy). - ISBN 978-80-7141-923-5.

LICHNER, M.: De fide et operibus – O viere a skutkoch. Augustínovo hľadanie teologickej harmónie v rôznorodosti textov Svätého Písma. In: NEMEC, R., LICHNER, M., CHABADA, M., ANDOKOVÁ, M.: Pluralita myslenia v tradícii kresťanského staroveku a stredoveku. Trnava : Dobrá kniha, 2014, s. 39-79.

LICHNER, M.: Jednota a pokora ako východisko teologického chápania „rehoľných sľubov“ v myslení sv. Augustína. In: LICHNER, M., JUSKOVÁ, M., BENKOVSKÝ, J.: Rehoľné sľuby v konfrontácií spiritualít. Dobrá kniha : Trnava, 2015, s. 9-47.

LICHNER, M.: Lev Veľký a jeho Tomus ad Flavianum: Preklad a analýza textu. Trnava : Dobrá kniha, 2014.

LICHNER, M.: Sv. Augustín. O katechizovaní úplných začiatočníkov. Trnava : Dobrá kniha 2015.

LICHNER, M.: SV. AUGUSTÍN: Enchiridion. Príručka o viere, nádeji a láske. Starokresťanská knižnica, 8. Trnava : Dobrá kniha, 2016.

LICHNER, M.: Sviatosť pomazania chorých: historicko-teologický pohľad. Vysokoškolská učebnica. Rhetos : Warszawa, 2012.

LICHNER, M.: Sviatosť birmovania: historicko-teologický pohľad. Vysokoškolská učebnica. Rhetos : Warszawa, 2013.

LICHNER, M.: Vybrané kapitoly na latinských autorov kresťanského staroveku. Vysokoškolské učebné texty. Prvé vydanie. Trnava : Dobrá kniha, 2014.

LICHNER, M., KARABOVÁ, K.: Vybrané pohľady na latinských autorov kresťanského staroveku II. Dobrá kniha : Trnava, 2015.