Kolégium dekana | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Kolégium dekana

Dekan
 
 
prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD.

 

Prodekan pre sociálnu starostlivosť o študentov
a vzdelávanie
 
 
doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.

 

Prodekan pre vedu a výskum, edičnú a vydavateľskú činnosť,
projektovú činnosť a legislatívnú činnosť

 
 
prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD.

 
Prodekan pre zahraničné a vonkajšie vzťahy,
stratégiu a rozvoj fakulty a styk s verejnosťou

 
 
prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD.

Tajomníčka fakulty, vnútorný systém kvality
Ing. Ľubica Kollárová
 
 

 

Predseda akademického senátu a
Vedúci katedry kresťanskej filozofie

 

0
 
Mgr. Lukáš Jeník, PhD..

 

Vedúca katedry biblických a historických vied
 
 
ThDr. Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD.

 

Vedúci katedry systematickej teológie
doc. ThDr. Andrej Filipek, PhD.
 

 

Vedúci katedry pastorálnej teológie,
liturgiky a kánonického práva
 
 
doc. Mgr. Jozef Žuffa, PhD.

 

Vedúca katedry náuky o rodine
 
 
 
Mgr. Renáta Jamborová, PhD.

 

Riaditeľ centra spirituality Východ - Západ Michala Lacka v Košiciach
doc. PaedDr. ThDr. Šimon Marinčák, PhD.
 

 

Vedúca študijného oddelenia
 
 
Ing. Mária Demková