Konferencia "Sprevádzanie v sociálnej práci" priniesla skúsenosti zo zahraničia | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Konferencia "Sprevádzanie v sociálnej práci" priniesla skúsenosti zo zahraničia

Medzinárodná konferencia prebiehala v priestoroch Teologickej fakulty vo štvrtok, 19. mája 2016. Hlavnú časť programu tvorili vystúpenia troch zahraničných prednášajúcich, ktorí predstavili skúsenosti s implementáciou a využívaním counselingu v USA, Taliansku a Maďarsku. Zároveň boli domácimi lektormi predstavené poznatky, priebeh a výsledky realizovaného projektu Teologickej fakulty, týkajúci sa nového modelu študentských praxí s využitím sprevádzania (counsellingu) v rodinách so špecifickými sociálnymi problémami.

konferencia

Zúčastnení sociálni pracovníci, lekári, pedagógovia a študenti ocenili dostatok času venovanému diskusii, počas ktorej sa lektori navzájom konfrontovali s otázkami o vymedzení counselingu k ostatným formam pomoci. Už počas konferencie sa tak vyprofilovala línia ďalších krokov, potrebných na vytvorenie a zaradenie viacerých predmetov pre študentov sociálnej práce, Náuky o rodine a teológie. Súčasťou postupného zavádzania odborného sprevádzania do praxe bude potrebné aj postupné legislatívne krytie tohto druhu pomoci a vytvorenie jasných kvalifikačných predpokladov. 

Zrealizovaná konferencia utvrdila jej organizátorov v ambícii zaradiť counseling medzi formy špecializovaného sociálneho poradenstva, ktoré by bolo v sociálnych službách štandrardne využívané.