Medzinárodná konferencia k projektu VEGA | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Medzinárodná konferencia k projektu VEGA

Srdečne Vás pozývame na vedeckú konferenciu pod názvom "Biblia v interkonfesionálnom a kultúrnom kontexte", ktorá sa realizuje v rámci grantu VEGA 1/0641/17F a uskutoční 22. novembra 2019 o 8.00 v aule TFTU.
 
 
Program:
8:00 - Registrácia
8:30 – 10:30 Slávnostné privítanieProf. ThDr. Juraj Dolinský, dekan
+ Cyril Vasiľ Význam prekladu Biblie Cyrila a Metoda pre slovanské národy
Józef Kulisz SJ Teologia dialogiem objawienia z kulturą epoki
Miloš Lichner SJ Pieseň piesní u sv. Augustína.
Juraj Dolinský Sväté písmo v mníšskom živote.
Vlastimil Dufka Biblické a teologické východiská veľkonočných kantát J.S. Bacha
Bohdan Hroboň  Kralická Biblia.
10:30 – 10:45 Slávnostné prestávka - káva
10:45 – 13:00
Jozef Kyselica SJ Interkonfesionalny pastoračný rozmer Biblie.
Ján Doruľa Konzultácie z výskumu pri tvorení zborník
Jozef Ťiňo Komentáre k Starému zákonu. Žalmy. Ž 101
Dorota Kielak Wojenna lektura Biblii. Wątki i motywy biblijne w literaturze polskiej lat 1914-1918, powstającej na terenach zaboru austriackiego
Pavol Vilhan Význam Sirachovca pre našu dobu.
Milan Hudaček Biblická samizdatová literatúra
13:00 – 14:00 Prestávka – obed
14:00 – 16:00 Referáty po 15 minut
Peter Žeňuch VýskumBačinskeho prekladu Biblie pre grekokatolíkov.
Ján Ďačok SJ Bioetika, kultúra života a Sväté písmo.
Jozef Žuffa Dopad kultúrnych zmien na vydávanie Biblie
Jozef M. Rydlo Bibliografický súpis prekladov Svätého písma
a biblickej literatúry v SÚSCM v Ríme
Ján Ďurica SJ Prehľad vydaní Biblie na Slovensku.
Ján Ďurica SJ a Branislav Krasnovský Spomienka na vzácnu vedeckú spoluprácu s Doc. Elenou Krasnovskou.
16:00 Záver 
Podujatia sú určené pre odborníkov z vysokých škôl, kňazských seminárov, pastoračnej pra-xe, rodinných hnutí, centier pre rodinu, študentom teológie, sociálnej práce, náuky o rodine a všetkým, ktorí sa venujú štúdiu otázok Prameňa života, ako aj tým, čo akýmkoľvek spôso-bom prispievajú k oživovaniu hodnôt kresťanskej rodiny prostredníctvom Svätého písma.