Katedra pastorálnej teológie, liturgiky a kánonického práva | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Katedra pastorálnej teológie, liturgiky a kánonického práva

Katedra sa okrem vedeckej prípravy študentov v oblastiach homeletiky, liturgiky, kanonického práva, katechetiky a pastorálnej teológie stará aj o ich duchovný rast. Pedagógovia a výskumní pracovníci sa venujú témam rozvoja farnosti, efektívnym pastoračným modelom v praxi a rozvoja duchovného sprevádzania.

Vedúci katedry

Dr.theol. Jozef Žuffa (konzultačné hodiny: utorok 12:00-14:00)

Profesori

prof. JUDr. Alexandra Krsková, CSc.

Docenti

doc. ThDr. Jozef Kyselica SJ, PhD. (konzultačné hodiny: utorok 10:00-12:00)

doc. Mgr. Eva Žilineková, ArtD.

Odborní asistenti

ThDr. Ján Ďurica SJ, PhD. (konzultačné hodiny: štvrtok 12:00-14:00)

JUDr. ICLic. Bartolomej Balun

Mgr. Vlastimil Dufka SJ, SLD. (konzultačné hodiny: štvrtok 10:00-12:00)

JUDr. Viktor Križan, PhD.

PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.

JUDr. Vojtech Vladár, PhD.

Asistenti

Mgr. Peter Rusnák

Mgr. Marek Heczei, PhD.

Doktorandi

Mgr. Bc. Petronela Molnárová

Učebné texty

ĎURICA, J.: Komentáre a marginálie Jeruzalemskej Biblie k Listom apoštolov a k Zjaveniu apoštola Jána. 1. vydanie. Trnava : Dobrá kniha, 2009. 296 s. ISBN 978–80–7141–615–9

ĎURICA, J.: Manželstvo a rodina v Biblii. 1. vydanie. Trnava : Dobrá kniha, 2008. 188 s. ISBN 978–80–7141–616–6
ĎURICA, J.: Komentáre a marginálie Jeruzalemskej biblie k evanjeliám a Skutkom apoštolov. 1. vydanie. Trnava : Dobrá kniha, 2008. 304 s. ISBN 978–80–7141–614–2

ĎURICA, J.: Komentáre a marginálie Jeruzalemskej biblie k Prorockým knihám Starého zákona. 1. vyd. Trnava : Dobrá kniha, 2007. 348 s. ISBN 978–80–7141–578–7

ĎURICA, J.: Komentáre a marginálie Jeruzalemskej Biblie k Historickým knihám Starého zákona. Trnava : Dobrá kniha, 2003. 426 s. ISBN 80–7141–440–9

ĎURICA, J.: Komentáre a marginálie Jeruzalemskej biblie k Pentateuchu.Trnava : Dobrá kniha, 1998. 260 s. ISBN 80–7141–187–6

KYSELICA, J.: Úvod do Pentateuchu. Trnava : Dobrá kniha, 1997. 206 s. ISBN 80–7141–176–0

MRÁZ, M.: Špeciálna etika : Bioetika, genetika, gerontológia a tanatológia.Trnava : Dobrá kniha, 1997. 99 s.

MRÁZ, M.: Základná praktická teológia : Dejiny, koncepcie, perspektívy. Trnava : Dobrá kniha, 1997. 148 s. ISBN 80–7141–180–9

KYSELICA, J.: Študijný materiál k úvodu do Pentateuchu. Trnava : Dobrá kniha, 1996. 204 s. 

MRÁZ, M.: Špeciálna morálna teológia : Dekalóg. Trnava : Dobrá kniha, 1996. 198 s. ISBN 80–7141–110–8

VASIĽ, C.: Komentáre CIC : Posvätný rád (kán. 1008–1054). Trnava : Dobrá kniha, 1995. 54 s.

VASIĽ, C.: Komentáre CIC : Sviatosť pokánia – sviatosť zmierenia. Sviatosť pomazania chorých (kán. 959–1007). Trnava : Dobrá kniha, 1995. 74 s.

Zborníky

Nový preklad Svätého písma s komentármi Jeruzalemskej Biblie Mons. ThDr. Antona Boteka, pápežského preláta, člena Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme : Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Ed. J. Ďurica SJ. Trnava : Dobrá kniha, 2009, 236 s. ISBN 978–80–7141–667–8

Úcta k presvätej Bohorodičke na kresťanskom Východe : Medzinárodná vedecká konferencia 25. – 26. novembra 2005. Ed. Š. Marinčák a J. Kyselica. Trnava : Dobrá kniha, 2005, 240 s. ISBN 80–7141–505–7

Počiatky kresťanskej hudby v Európe : Medzinárodná vedecká konferencia 18. – 19. februára 2005. Ed. Š. Marinčák a J. Kyselica. Trnava : Dobrá kniha, 2005, 266 s. ISBN 80–7141–502–2

Pastorácia dospelých : Zborník sympózia s medzinárodnou účasťou. Trnava : Dobrá kniha, 2003. 108 s. ISBN 80–7141–416–6

Východná katolícka teológia v premenách časov : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 26. – 27. 11. 2004 Košice. Ed. J. Kyselica. Trnava : Dobrá kniha, 2004. 260 s. ISBN 80–7141–472–7

Fides 9 : Špeciálna pastorálna teológia : Duchovné cvičenia : Zborník prác poslucháčov. Trnava : Dobrá kniha, 1998. 140 s. ISBN 80–7141–182–5

Edícia Dialógy

BEDNÁRIK, R.; ŠMIDOVÁ, M.; ŽUFFA, J.: Empirické a metodologické východiská profamily stratégie. Trnava : Dobrá kniha, 2014. 76 s. ISBN 978–80–7141–877–1

ĎURICA, J.: Mária – Hviezda novej evanjelizácie : Z vybraných apoštolských listov a homílií Jána Pavla II. Trnava : Dobrá kniha, 2009. 168 s. ISBN 978–80–7141–650–0

DUFKA, V.:  Cantus Catholici (1655) Il primo libro stampato dei canti cattolici per la liturgia e per la catechesi in Slovacchia. Trnava - Rím : Dobrá kniha, 2007. 312 s. ISBN 978–80–7141–570–1

KYSELICA, J.: Odovzdávať vieru v súčasnej spoločnosti. Trnava : Dobrá kniha, 2006. 176 s. ISBN 80–7141–525–1

VASIĽ, C.: Kanonické pramene byzantsko-slovanskej katolíckej cirkvi v Mukačevskej a Prešovskej eparchii v porovnaní s Kódexom kánonov východných cirkví. Trnava : Dobrá kniha, 2000. 286 s. ISBN 80-7141-306-2

MRÁZ, M.: Problém utrpenia a jeho riešenie v medicínskej etike. Trnava : Dobrá kniha, 2000. 136 s. ISBN 80–7141–301–1

VASIĽ, C.: Patriarchálne Cirkvi v Kódexe kánonov východných cirkví. Trnava : Dobrá kniha, 1999. 224 s. ISBN 80–7141–269–4

KYSELICA, J.: Obnova farnosti cez neokatechumenát. Trnava : Dobrá kniha, 1998. 264 s. ISBN 80–7141–036–5

Nezaradené

ĎURICA, J.: Duchovné povolanie v Biblii. Trnava : Dobrá kniha, 2013. 136 s. ISBN 978–80–7141–791–0