Katedra náuky o rodine | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Katedra náuky o rodine

Je zameraná na nové poznatky z oblasti sociálnej práce s rodinou, psychológie, pedagogiky, ktoré odovzdáva študentom a pomáha im uviesť do praxe. Pracuje pomocou seminárov, prednášok, diskusií a aktívnou účasťou vo formačnej skupine.

Členova katedry aktuálne realizujú projekt KEGA č.010TTU-4/2014 - Nový model efektívnych študentských praxí s využitím sprevádzania (counselling) v rodinách so špecifickými sociálnymi problémami.

Vedúca katedry
PhDr. Renata Jamborová, PhD. (konzultačné hodiny: )
 
Profesori
prof. ThDr. MUDr. Ján Ďačok SJ, PhD.
prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
 
Docenti
doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD. (konzultačné hodiny: štvrtok 11:00 - 13:00)
doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc.
 
Odborní asistenti
PhDr. Margita Kollárová, PhD.
Mgr. Marián Cipár (konzultačné hodiny: štvrtok 14:30 - 16:00)
PhDr. Alžbeta Rudolfová, PhD.
Mgr. Martin Šarkan, PhD.
 
Asistenti
Mgr. Katarína Slezáková

Getting to know the world of a person with a disability : help begins with understanding / Mária Šmidová ; [reviewers: Slavomír Krupa, Patrícia Dobríková]. - [1. vyd.]. - Varšava : RHETOS, 2014. - 75 s., [4,62 AH]. - ISBN 978-83-89781-83-3.

Vybrané aspekty sociálnej starostlivosti o seniorov a dlhodobo chorých [elektronický zdroj] / Mária Šmidová, Krzysztof Trebski, Jozef Žuffa ; [editorka: Mária Šmidová] ; [recenzenti: Mária Davideková, Slavomír Krupa]. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2013. - CD ROM, 88 s., [4,72 AH]. - ISBN 978-80-7141-817-7.

Empirické a metodologické východiská profamily stratégie / Rastislav Bednárik, Mária Šmidová, Jozef Žuffa ; [editor: Ladislav Csontos]; [vedeckí recenzenti: Józef Kulisz, Jozef Kyselica, Mária Gašparíková]. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2014. - 72 s., [4,41 AH]. - ISBN 978-80-7141-877-1.

Perspektívy pomoci ľuďom s postihnutím a ich rodinám / Mária Šmidová, Janka Marková, Krzysztof Trebski ; [recenzenti: Mária Dávideková, Patrícia Dobríková]. - 2. doplnené vydanie. - Trnava : Dobrá kniha, 2014. - 214 s., [7,14 AH]. - (DIALÓGY ; 42.). - ISBN 978-80-7141-862-7.

Dozrievanie v láske / Mária Šmidová, Krzysztof Trebski, Jozef Žuffa ; [recenzenti: Patrícia Dobríková, Slavomír Krupa]. - Číslo projektu: KEGA č. 010TTU-4/2014. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2014. - 88 s., [5,06 AH]. - ISBN 978-80-7141-853-5.

Využitie sprevádzania v sociálnej práci [elektronický zdroj] / Mária Šmidová ; [recenzenti: Patrícia Dobríková, Slavomír Krupa]. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2015. - CD ROM, 68 s., [3,69 AH]. - ISBN 978-80-7141-968-6.