Odborová komisia pre katolícku teológiu | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Odborová komisia pre katolícku teológiu

Predseda odborovej komisie

prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský, PhD.

Tajomník odborovej komisie

doc. PaedDr. ThDr. Šimon Marinčák, PhD.

Členovia odborovej komisie

prof. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD.

prof. Dr. teol. Glória Braunsteiner, PhD.

prof. Róbert Lapko, Th.D., PhD.

prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th.