Prezentácia Stručného katolíckeho teologického slovníka | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Prezentácia Stručného katolíckeho teologického slovníka

Pozvánka na prezentáciu

V utorok 14. júna sa na pôde Univerzitnej knižnice v Bratislave koná prezentácia nového encyklopedického diela Stručný katolícky teologický slovník (SKTS), ktorý je prvým svojho druhu v slovenskej literatúre. Medzinárodný projekt vznikol na pôde Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Na slovníku, ktorý má 1 034 strán, spolupracovalo 50 autorov z univerzit a vysokoškolských pracovísk v Trnave, Bratislave, Ružomberku, Prešove, Varšave a Ríme (Gregorova univerzita a Pápežský východný ústav). Kniha vychádza v jezuitskom nakladateľstve Dobrá kniha.

Stručný katolícky teologický slovník (SKTS)
Slovník je prostriedok a nástroj na správne porozumenie významu slova a osvojovanie si základných pojmov. Stručný katolícky teologický slovník predstavuje tú súčasť poznania, ktorú záujemca potrebuje na to, aby sa oboznámil s teologickými pojmami užitočnými pri štúdiu, pri písaní prác rozličného druhu, alebo aj ako inšpirácia v mnohých ďalších tvorivých činnostiach. Stručný katolícky teologický slovník obsahuje základné heslá z filozofie, ktoré tvoria kostru štúdia na teologických fakultách. Zaradené sú v ňom aj heslá o významných prúdoch kresťanskej filozofie a o jej kľúčových osobnostiach. Ďalej sú v ňom heslá z oblasti biblickej, fundamentálnej, systematickej, morálnej a spirituálnej teológie s dôrazom na tradíciu, patristiku, liturgiku a kánonické právo. V SKTS sú ako špeci7kum spracované aj pojmy z oblasti východnej tradície, a to najmä tradície slovanských cirkví byzantského obradu, ktoré majú svoj pendant aj v latinskej teologickej tradícii.
Heslá sú koncipované tak, aby poskytli stručnú, ale solídnu konkrétnu informáciu z rôznych oblastí teológie, ktoré sú užitočné pre každodenný život človeka. Ich obsah vychádza tak z cirkevnej tradície, ako aj zo súčasnej teológie. Autori pri spracúvaní jednotlivých hesiel čerpali z kníh Svätého písma a dokumentov magistéria – učiteľského úradu Cirkvi, z odbornej a vedeckej teologickej literatúry, príručiek a encyklopédií, významných komentárov, učebníc a z iných špecializovaných spisov. Stručný katolícky teologický slovník je výstupom grantového projektu VEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (č. 1/1415/04 a č. 1/0621/09), ktorý riešiteľský kolektív ukončil ešte v roku 2011. Finalizačné, editorské a apretačné práce SKTS sa uskutočnili na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave a v nakladateľstve Dobrá kniha v Trnave pod vedením slovenského biblistu P. Jána Ďuricu SJ. Vydanie slovníka predchádzala medzinárodná vedecká konferencia o SKTS, ktorá sa konala v rámci „týždňa vedy“ roku 2014 v Bratislave. Kultúrnohistorické poslanie Stručného katolíckeho teologického slovníka vychádza zo skutočnosti moderného chápania teológie po Druhom vatikánskom koncile. Slovník chce byť skromným prostriedkom pohľadu do dejín ľudstva, do dejín Cirkvi, ktoré sú dejinami spásy, a príručkou na hlbšie chápanie života predovšetkým veriacich, ale aj všetkých ľudí dobrej vôle, aby sme sa učili čítať v pozitívach, ale aj v negatívach zmysel a cieľ nášho života. Na Slovensku takéto knižné dielo dosiaľ nevyšlo. Stručný katolícky teologický slovník svojím významom prerastá striktný konfesionálny rámec a je prínosom pre slovenskú kultúru v jej celistvosti. Povedané slovami baťka Škultétyho: Teologická fakulta Trnavskej univerzity SKTS „spravila dobrú vec pre národ“.