Študijné programy a charakteristika štúdia | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Študijné programy a charakteristika štúdia

BAKALÁRSKE
Kresťanská filozofia - denné
Dĺžka štúdia: 6 semestrov
Absolvent bakalárskeho stupňa môže pôsobiť ako asistent učiteľa filozofie a je pripravený získať úplné vysokoškolské vzdelanie na druhom stupni vysokoškolského štúdia.

Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie - denné
Dĺžka štúdia: 6 semestrov
Absolvent je pripravený pokračovať v magisterskom študijnom programe katolícka teológia, pôsobiť v katechetických centrách ako administratívny pracovník, asistent učiteľa náboženskej výchovy na základných a stredných školách, prípadne v iných inštitúciách.

Sociálna práca so zameraním na rodinu - denné / externé
Dĺžka štúdia: 6 semestrov / 8 semestrov
Absolvent je oprávnený pracovať v oblasti prípravy mládeže na život v manželstve a rodine, rodinného poradenstva, v sociálnych službách, vo verejnej správe. Absolvent môže vykonávať činnosť sociálneho pedagóga. Okrem toho môže pracovať v charitatívnych inštitúciách a v inštitúciách tretieho sektoru. Po absolvovaní záverečnej skúšky z učiteľskej spôsobilosti má možnosť získať pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie predmetov náboženská výchova na všetkých stupňoch škôl a predmetov pedagogika a jej príbuzných predmetov na stredných školách.

 

MAGISTERSKÉ

Kresťanská filozofia - denné
Dĺžka štúdia: 4 semestrov
Nadväzuje na prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania Absolventi sú oprávnení pracovať v oblasti výskumu, vyučovať kresťanskú filozofiu na stredných a vysokých školách, ako i pokračovať v doktorandskom štúdiu.

Katolícka teológia - denné
Dĺžka štúdia: 6 semestrov
Program nadväzuje na prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania. Absolvent je oprávnený vyučovať náboženskú výchovu na základných a stredných školách, ďalej môže pôsobiť ako riaditeľ, inšpektor alebo metodik predmetu, je oprávnený pracovať v oblasti výskumu, vyučovať teológiu na teologických fakultách, ako i pokračovať v doktorandskom štúdiu.
Sociálna práca so zameraním na rodinu - denné / externé
Dĺžka štúdia: 4 semestre / 6 semestrov
Absolvent druhého stupňa je oprávnený spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, v zdravotníctve, školstve, v psychologickom a pedagogickom poradenstve, pracovať v diecéznych alebo farských pastoračných centrách, v charitatívnej oblasti a v mimovládnych organizáciách. Absolvent je schopný analyzovať spoločenskú situáciu, navrhovať, prijímať, riešiť otázky sociálnych problémov, otázky rodinnej politiky a rodinného života a samostatne plánovať a navrhovať aktivity v oblasti charitatívnej pomoci a služieb. Vie špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať rozsiahle integrované riešenia zahŕňajúce determinanty problémov makro, mezo i mikro prostredí. Je schopný pracovať v projektoch, ktoré zahŕňajú identifikáciu problému, návrh, a imlementáciu rozsiahlych riešení v sociálnej práci spolu s testovaním a primeranou prvo-, druho- a treťostupňovou dokumentáciou, pričom si uvedomuje jednotlivé aspekty kvality. Absolvent bude preukazovať dôkladné porozumenie nosných oblastí znalostí a teórie sociálnej práce spolu so schopnosťou kritického úsudku v celom spektre problémov súvisiacich so sociálnou prácou, pričom dokáže nachádzať a prezentovať vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a konštruovaní riešenia problémov v sociálnej práci.

 

DOKTORANDSKÉ

Katolícka teológia - denné / externé
Dĺžka štúdia: 6 semestrov / 8 semestrov
Katolícka teológia je doktorandský študijný program v odbore katolícka teológia zameraný na vedecké bádanie a samostatnú tvorivú činnosť v oblasti jednotlivých špecializácií katolíckej teológie. Predmetom štúdia je hlbšie prenikanie do kresťanského zjavenia a toho, čo je s ním spojené, systematické vysvetľovanie právd kresťanského zjavenia, zvažovanie nových otázok s nimi spojených a ich predkladanie ľuďom žijúcim v rôznych kultúrach. Cieľom štúdia je príprava študentov na samostatné vedecké bádanie v špecializáciách systematická teológia, cirkevné dejiny, ekumenická teológia, štúdium kresťanského východu, spirituálna teológia pre pestovanie a rozvíjanie vlastných disciplín a príprava na plnenie vysoko špecializovaných služieb v cirkevnom spoločenstve (pastoračné centrá, charitatívne a vzdelávacie inštitúcie, riadiaci pracovníci, súdy) a v spoločnosti. Absolventi môžu pracovať vo výskume a pôsobiť ako vysokoškolskí učitelia.

Systematická filozofia - denné  /externé
Dĺžka štúdia: 6 semestrov / 8 semestrov
Systematická filozofia je doktorandský študijný program v odbore systematická filozofia zameraný na vedecké bádanie a na samostatnú tvorivú činnosť v oblasti filozofie z kresťanského hľadiska. Predmetom štúdia je hlbšie prenikanie do ľudského myslenia v jeho rôznych vývojových i dejinných etapách, jeho relektúra vo svetle kresťanského zjavenia a vyhodnocovanie na základe kritéria, či a ako je usmernené to – ktoré myslenie na seriózne hľadanie pravdy. V oblasti tvorivej činnosti študijný program vytvára pole pre široký záber vnímania súčasného stavu sveta a spôsobu jeho myslenia a zameriava sa na otvorenosť voči rôznym kultúram a ekumenickým snahám. Cieľom štúdia je pripraviť študenta na samostatné vedecké skúmanie v týchto disciplínach filozofie: dejiny filozofie, metafyzika, ontológia, etika, teória o vede, epistemológia, logika a iné (estetika, feministická filozofia, filozofia kultúry, filozofia prírody, filozofia dejín, filozofická antropológia, filozofia reči, sociálna filozofia, neeurópska filozofia). Absolventi môžu pracovať vo výskume a pôsobiť ako vysokoškolskí učitelia.