Vedecké projekty a granty | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Vedecké projekty a granty

Domáce a zahraničné granty a projekty za rok 2015
 

Novofinancované domáce granty v roku 2015:
 
VEGA
Projekt č. 1/0218/15 Výkladový slovník ranokresťanskej a patristickej terminológie
Hlavný riešiteľ: doc. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th.
Výkladový slovník ranokresťanskej a patristickej terminológie je potrebným slovníkovým dielom, jeho úlohou bude zaplniť medzeru pri poznávaní ranokresťanskej literatúry. Doteraz na Slovensku absentujú vedecké práce monografického charakteru i vedecké štúdie o patristickom myslení a ranocirkevnej teológii, filozofii, kultúre a literatúre. Práve takýto výkladový slovník bude potenciálom pre vznik a uplatnenie korpusu termínov, ktoré pomôžu súčasným lingvistom, ale aj teológom, historikom a kulturológom.
 
 
KEGA
Projekt č. 021TTU-4/2015 Jezuitské divadlo – integrálna vzdelávacia a výchovná metóda
Hlavný riešiteľ: Mgr. Mgr. Lukáš Jeník, PhD.
Projekt jezuitského divadla sa usiluje o integráciu, rozvoj kultúrneho dedičstva a znovuobjavenie tradície jezuitského divadla v kontexte jezuitskej pedagogiky, ktorej je Teologická fakulta Trnavskej univerzity formálnou súčasťou. Integrácia umenia, ako aj alternatívnych vzdelávacích metód do vzdelávacieho procesu a zároveň inovácia (technická i ideová) praktických zručností študentov TF napomôže ich lepšiu pripravenosť na budúce zamestnania.

 

Novofinancované zahraničné granty v roku 2015:
 
2-15-104/0014-00 Sloboda v súčasnej slovenskej kultúrnej pluralite
Hlavný riešiteľ: Dr. Jozef Žuffa
Cieľom tohto fenoménu je sebaidentifikácia a realizácia človeka sprevádzaného narastajúcou pluralitou a často aj napätím. Táto pluralita sa jednak v európskom a jednak v slovenskom kontexte stáva dôležitou výzvou pre interdisciplinárny výskum vzájomných vzťahov individuálnych, kultúrnych, politických a náboženských postojov a jednak koexistuje s filozofickými, teologickými a etickými aspektmi. Cieľom tohto grantového projektu je stanoviť osobný rozmer a transcendentálny aspekt identity každého jednotlivca transformovaného do sociálnych entít. Roky riešenia 2015 – 2017.
 
Nevýskumné zahraničné granty:
 
SK007205A Computerausstattung für die Theologische Fakultät (15 počítačov pre TF TU)
Prostriedky tejto čiastky boli poskytnuté na nákup 15 počítačov pre fakultu a v prospech držiteľa Trnavská univerzita Teologická fakulta. Rok riešenia 2015.
 

Pokračujúce domáce granty:
VEGA č. 1/0318/12 Komentár ku Knihe Žalmov (51 – 100)
Hlavný riešiteľ: doc. SSL Jozef Tiňo, PhD.
Projekt je pokračovaním úspešnej tímovej práce na komentári ku knihám Genezis, Abdiáš – Jonáš – Micheáš a Exodus. Kvôli rozsiahlosti knihy budú zatiaľ komentované žalmy 51 – 100. Projekt je zameraný tak, aby predstavil a vysvetlil žalmy na základe ich pôvodného jazyka, literárnych konvencií starovekej hebrejskej literatúry a v historickom kontexte prostredia, v ktorom vznikali. Súčasťou komentára budú aj patristické a rabínske komentáre. Projekt pokračuje do roku 2015.
 
VEGA č. 1/0306/14 Zlom alebo kontinuita? Druhý vatikánsky koncil pre budúcnosť spoločnosti
Hlavný riešiteľ: doc. Dr. hab. Gloria Braunsteiner, PhD.
Charakteristika projektu:
Hlavným cieľom projektu je komplexne spracovať problematiku Druhého vatikánskeho koncilu v kontexte teologických, cirkevných, spoločenských a dejinných vplyvov a konzekvencií s ohľadom na slovenské teologické prostredie, s dôrazom na perspektívy ďalšieho rozvoja koncilovej teológie a ponúknuť koncilovú náuku ako inšpiráciu pre budúcnosť spoločnosti. Projekt končí v roku 2016.
 
VEGA č. 2/0013/13 Slovensko-slovanské kontexty písomníctva pod Karpatmi
Doba riešenia: od 1. januára 2013 do 31. decembra 2016; organizátor: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV.
Hlavný riešiteľ: doc. PaedDr. Šimon Marinčák, PhD.
Byzantsko-slovanská kultúrna identita sa od najstarších čias kontinuitne formovala v kontexte slovanských i neslovanských jazykových i kultúrnych vzťahov. Tieto vzťahy sú prítomné v celom spektre duchovnej písomnej kultúry, tvoria neoddeliteľnú zložku kultúrneho dedičstva, sú kultúrnou pamäťou etnických spoločenstiev v celom karpatskom regióne i na Slovensku. Kultúrne diskurzy cirkevnoslovanského písomníctva pod Karpatmi utvárajú obraz mnohostranných vzťahov jazyka a písomníctva. Rozhodujúcu úlohu pritom zohrávajú slovanské duchovné a kultúrne zdroje. Viacrozmerný interdisciplinárny pohľad na vývin písomníctva z okruhu byzantsko-slovanského obradu v jazykových, kultúrnych, historických a religióznych súvislostiach umožňuje novým spôsobom identifikovať a interpretovať dimenzie ich uplatnenia sa v kultúrnom kontexte vplyvov Slavia latina a Slavia byzantina, ktoré sa osobitne zračia práve na Slovensku.
 
KEGA 010TTU-4/2014 Nový model efektívnych študentských praxí s využitím sprevádzania (counselling) v rodinách so špecifickými sociálnymi problémami i projektu
Hlavný riešiteľ: doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD.
Charakteristika projektu:
Projekt reflektuje aktuálnu potrebu zamerať sa na špecifickú praktickú prípravu študentov v študijnom odbore sociálna práca, ktorá podstatne posilní ich odborné zručnosti, profesné kompetencie a uplatniteľnosť v praxi po absolvovaní štúdia. Na základe skúsenosti z dlhodobej pedagogickej praxe možno konštatovať, že bez vysoko odborne pripraveného spôsobu spojenia získaných teoretických poznatkov s konzistentne vedenou praxou študentov nie je možné dostatočne kvalitne pripraviť budúcich absolventov na ich povolanie. Z týchto dôvodov cieľom projektu ako aplikovaného výskumu je vytvorenie nového, konkrétneho modelu kvalitne pripravených a efektívnych skúsenostno-formačných sústredení pre študentov, ktoré sa opierajú o prenos získaných poznatkov do praxe v autentickom (nie simulovanom) životnom a pracovnom prostredí, nácvikom špecifických, sociálnych a komunikačných zručností a rozvíjaním profesných kompetencií študentov s využitím najnovších vedeckých poznatkov.
 
APVV
APVV-14-0029 Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia
Hlavný riešiteľ: doc. PaedDr. SEODr. Šimon Marinčák, PhD.
Projekt predstaví cyrilské písomníctvo byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku, ktoré sa utváralo v súvislosti s kultúrno-historickými procesmi v Mukačevskej eparchii do konca 18. storočia. Počas riešenia projektu sa uskutoční komplexný výskum a prvýkrát v dejinách Slovenska sa predloží systematizujúci jazykovo-historický a kultúrno-konfesionálny výklad cyrilskej písomnej tradície ako súčasti jeho kultúrneho dedičstva. Súčasťou projektu je aj edícia cyrilského rukopisného prameňa pravidiel svetského a cirkevného života zo začiatku 17. storočia. Ide o ojedinelý a unikátny rukopisný prameň zachytávajúci partikulárnu byzantsko-slovanskú tradíciu s presahmi do profánneho prostredia v karpatskom regióne. Prostredníctvom interdisciplinárneho pohľadu na vývin byzantsko-slovanskej tradície sa identifikujú zdroje podmieňujúce národné a kultúrno-konfesionálne procesy súvisiace s kultúrnym horizontom gréckej cirkvi slovanskej tradície v Karpatoch.

Pokračujúce zahraničné granty:
 
Online Univerzita tretieho veku. Hlavný riešiteľ: doc. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. Suma: 50 000,- €. Roky riešenia: 2014 – 2016.
Nový výskum a publikácie. Hlavný riešiteľ: doc. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. Suma: 74 000,- €. Roky riešenia: 2014 – 2016
Vysokoškolská učebnica biblickej gréčtiny. Hlavný riešiteľ: Dr. Helena Panczová. Suma: 7 500,- €. Roky riešenia: 2014 – 2015
Biblia Aloisiana – študijná Biblia. Hlavný riešiteľ: doc. Ing. Jozef Tiňo, PhD. Suma: 6 500,- €. Roky riešenia: 2014 – 2017.
Duchovný výklad Biblie ako základ kresťanskej spirituality. Sv. Gregor z Nyssy: Komentár k Veľpiesni. Vedúca: Helena Panczová, PhD. Cieľom tohto grantu je preklad starogréckeho komentára Gregora Nyssenského k Veľpiesni a vypracovanie štúdie.