Voľby do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Voľby do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave

Voľby sa budú konať v týždni 
od 21. – 25. novembra 2016.
 
Termín a miesto volieb:

  • Vo volebnom obvode Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave sa voľby budú konať v dňoch 21. – 22. 11. 2016 v čase 10.00 do 13.00 hod. a dňa 23. 11. 2016 v čase od 12.00 do 15.00 hod. v zasadacej miestnosti dekana na 2. poschodí budovy Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU na Univerzitnom námestí č. 1 v Trnave.
  • Vo volebnom obvode Filozofická fakulta TU v Trnave sa voľby budú konať v dňoch 21. - 23. 11. 2016 v čase od 10.00 do 13.00 hod. (na sekretariáte dekanátu Filozofickej fakulty TU, v hlavnej budove Trnavskej univerzity na Hornopotočnej 23 v Trnave, 1. poschodie - zamestnanecká časť akademickej obce FF TU; vo vestibule hlavnej budovy Trnavskej univerzity - prízemie – študentská časť akademickej obce FF TU)
  • Vo volebnom obvode Pedagogická fakulta TU v Trnave sa voľby budú konať v dňoch 22. – 24. 11. 2016 v čase od 10.00 do 13.00 hod. v zasadacej miestnosti dekana na 2. poschodí budovy Pedagogickej fakulty TU na Priemyselnej 4 v Trnave.
  • Vo volebnom obvode Právnická fakulta TU v Trnave sa voľby budú konať v dňoch 23. – 25. 11. 2016 v čase od 10.00 do 13.00 hod, v miestnosti č. 2 (tzv. malá zasadačka) v budove Právnickej fakulty TU na Kollárovej ulici  č. 10 v Trnave. 
  • Vo volebnom obvode Teologická fakulta TU v Trnave sa voľby budú konať v dňoch 22. – 24. 11. 2016 v čase od 12.00 do 15.00 hod. v Átriu na 1. poschodí budovy  Teologickej fakulty TU na Kostolnej 1 v Bratislave.
  • Vo volebnom obvode Rektorát univerzity, Univerzitná knižnica, TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS. Vydavateľstvo Trnavskej univerzity, Centrum informačných systémov, Centrum ďalšieho vzdelávania, Ústav dejín Trnavskej univerzity a Slovenský historický ústav v Ríme, výskumné pracovisko Trnavskej univerzity sa voľby budú konať v dňoch 21. – 23. 11. 2016 v čase od 9.00 do 12.00 hod. na sekretariáte rektora Trnavskej univerzity, na 1. poschodí budovy Trnavskej univerzity na Hornopotočnej 23 v Trnave.

 
prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., v. r.
predsedníčka AS TU v Trnave
V Trnave, 21. októbra 2016
 
Toto Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave bolo uverejnené podľa § 4 ods. 2 Zásad volieb do Akademického senátu Trnavskej univerzity na úradnej výveske: Trnavskej univerzity v Trnave dňa 21. októbra 2016, Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave dňa 21. októbra 2016,
Filozofickej fakulty TU v Trnave dňa 21. októbra 2016, 
Pedagogickej fakulty TU v Trnave dňa 21. októbra 2016, Právnickej fakulty TU v Trnave dňa 21. októbra 2016,
Teologickej fakulty TU v Trnave dňa 21. októbra 2016. 
 
Zoznam kandidátov volieb do AS TU
 
Verzia pre tlač