Vyhlásenie ŠVOČ pre rok 2017 | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Vyhlásenie ŠVOČ pre rok 2017

V súlade s Organizačnými pravidlami súťaže ŠVOČ dekan Teologickej fakulty vyhlasuje
 
Študentskú a odbornú vedeckú činnosť (SVOČ) pre rok 2017
 
pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa v študijných odboroch kresťanská filozofia, katolícka teológia a náuka o rodine/sociálna práca.
Prihlásiť tému je možné od dňa zverejnenia vyhlásenia až do 31. marca 2017.
Odovzdanie napísaných príspevkov v súlade s Organizačnými pravidlami je možné najneskôr do 15. apríla 2017 do 13.00 hod. na oddelení pre vedu a výskum.
Samotné fakultné kolo sa uskutoční 5. mája 2017 o 9.00.
Viac informácii spolu s formulárom prihlášky nájdete na našej internetovej stránke.
Prihlášku nájdete tu. Organizačné pravidlá pre spôsob písania a dĺžku práce sú uvedené tu.
V každej kategórii porota udelí tri ceny:
1. cena 150,- €
2. cena 100,- €
3. cena 50,- €
V osobitných prípadoch môže byť udelená cena poroty.
.