Skočiť na hlavný obsah

Naša fakulta umožňuje študentom všetkých stupňov a foriem štúdia zúčastniť sa krátkodobých alebo dlhodobých študijných pobytov v zahraničí, a to najmä prostredníctvom programu ERASMUS+

Študenti a doktorandi TF TU, ak máte záujem v akademickom roku 2022/2023 o štúdium na univerzite v zahraničí alebo o stáž v zahraničí v rámci programu ERASMUS +,

podajte si prihlášku spolu s motivačným listom do 30.11.2021 elektronicky na adresu: miroslava.fabianova [at] truni.sk.

Formulár žiadosti nájdete na našej internetovej stránke: www.tftu.sk

Výberové konanie sa netýka študentov posledných ročníkov. Podmienkou nástupu na zahraničnú univerzitu v akademickom roku 2022/2023  je absolvovanie všetkých skúšok  v akademickom roku 2021/2022.

Termín a miesto výberového konania: 8.12.2021 o 9.00 hod. on line.

Kritériá výberu:  výborný študijný priemer, jazykové znalosti, osobný pohovor

 

 1. Univerzita Palackého v Olomouci, ČR
 2. Karlova univerzita v Prahe, ČR
 3. Juhočeská univerzita v Českých Budějovicích, ČR
 4. Univerzita v Thessalonikách, Grécko
 5. Univerzita v Tilburgu, Holandsko
 6. Univerzita v Splite, Chorvátsko
 7. Univerzita v Zahrebe, Chrovátsko
 8. Univerzita v Ľubľani, Slovinsko
 9. Univerzita v Sofii, Bulharsko
 10. Univerzita v Budapešti, Pázmany, Maďarsko
 11. Univerzita v Budapešti, Sapientia, Maďarsko
 12. Univerzita v Pécsi, Episcopal Theological College of Pécs, Maďarsko
 13. Univerzita vo Varšave-Bobolanum, Poľsko
 14. Univerzita vo Varšave-Kardinála Wyšinského, Poľsko
 15. Univerzita v Opole, Poľsko
 16. Univerzita vo Frankfurte n/Mohanom, Nemecko
 17. Univerzita v Ingolstadte, Nemecko
 18. University of Malta
 19. Univerzita Warmia a Mazury v Olsztyne, Poľsko
 20. Kierownik Katedry Pracy Socjalnej i Służb Społecznych
 21. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Prihláška na študijný pobyt Erasmus+

Prihláška pracovníkov VŠ na výučbu/školenie

 

Bližšie informácie o programe na univerzitnej stránke.

 

Erasmus+ KA107 učiteľská mobilita v USA 2021-22

Výzva na predkladanie žiadostí na učiteľskú mobilitu v programe Erasmus+ KA107 na akademický rok 2021/2022

"Na základe schváleného grantu v zmysle Zmluvy o poskytnutí grantu č. 2019- 1 SK01 - KA107 - 060094 vyhlasuje TF výberové konanie na 2 miesta učiteľskej mobility - medzinárodná kreditová mobilita Erasmus+ KA107 - 2019 na učiteľskú mobilitu v USA v letnom semesteri 2021/2022 na Pedagogickej fakulte University of Central Florida v Orlande v USA.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 8.12.2021

Vyplnené prihlášky do výberového konania spolu s prílohami (CV, motivačný list, predbežný plán výučby na partnerskej univerzite) záujemcovia odovzdajú alebo odošlú mailom do 30.11.2021 na miroslava.fabianova [at] truni.sk

Bližšie informácie o partnerskej univerzite uchádzači nájdu na : https://www.ucf.edu/

Vstupné vízum do USA  si vybavujú uchádzači sami na základe pozvania zo strany UCF.

 

Hradenie nákladov pre učiteľské mobility:

Na základe ZMLUVY O POSKYTNUTÍ GRANTU na projekt v rámci programu ERASMUS+1 je uzatvorenej medzi: Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu a Trnavskou univerzitou v Trnave každý úspešný uchádzač obdrží finančný grant v nasledovnom členení

a)       príspevok na cestovné náklady vo výške 1.500 EUR (cesta tam aj späť)

b)      výška finančného grantu na pokrytie osobných nákladov je 180 EUR/deň. "

 

prof. PhDr. Mária Šmidová PhD.

Trnavská univerzita v Trnave

Teologická fakulta

prodekanka pre zahraničie a rozvoj

+421 2 52 77 54 10

+421 910 681 646