Skočiť na hlavný obsah

Meno a Priezvisko

doc. Mgr. Lukáš Jeník, PhD.

E-mail

lukas.jenik [at] truni.sk

Vzdelanie

 

 

 

 

2008-2011: Teologická fakulta TU

(doktorandské štúdium, udelenie titulu PhD.)

2005-2008: Teologická fakulta TU

(magisterské štúdium, udelenie titulu Mgr.)

2003-2006: Teologická fakulta TU (bakalárske štúdiu, udelenie titulu Bc.)

1999-2004: Filozofická fakulta UK  (magisterské štúdium, udelenie titulu Mgr.)

Vedecká · projektová · pedagogická a iná odborná činnosť

 

 KEGA 021TTU-4/2015 Jezuitské divadlo - integrálna vzdelávacia a výchovná metóda

APVV 15-0189 „Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí“

Najvýznamnejšie publikácie

 

 

AAB Filozofické východisko profamily stratégie / Lukáš Jeník, Miroslav Karaba, Rastislav Nemec. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2014. - 78 s., [6,22 AH]. - (Dialógy, 50). - ISBN 978-80-7141-881-8.

 

AAB Gender : pokus o komplexnejšie uchopenie problematiky. 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2018. - 99 s., [5,51 AH]. - ISBN 978-80-8191-169-9.

 

AAA The body as a stage : an introduction to the role of corporeality in Ignatius of Loyola and Jerzy Grotowski; [reviewers: Miroslav Karaba, Rastislav Nemec]. - [1. vyd.].  - 2016 - Warszawa : Rhetos. - 92 s., [5,72 AH]. - ISBN 978-83-89781-96-3.

 

ADE Presah tém kresťanskej spirituality a filozofickej antropológie ako východisko výchovy k manželstvu a rodine - Ricoeurova a Lacroixova filozofická reflexia manželstva (Overlapping the themes of christian spiriutuality and philosophical anthroplogy as a starting point to education on the marriage and the family - the Ricoeur´s and Lacroix´s philosophical reflection on the marriage). In: Paidagogos. - ISSN 1213-3809. - online, roč. 2013, č. 2 (2013), s. 107-134.

 

ADE Problémy s Butler - stereotypy o "gender". In: Studia Bobolanum. - ISSN 1642-5650. - Roč. 30, č. 2 (2019), s. 149-165.

 

ADE Integrálna antropológia ako cieľ jezuitskej pedagogiky a formácie. In: Studia Bobolanum. - ISSN 1642-5650. - Roč. 31, č. 2 (2020)

 

ADF016 K niektorým faktorom vzniku a vývoja polis. In: Studia Aloisiana. - ISSN 1338-0508. - Roč. 11, č. 4 (2020), s. 17-35.

 

Členstvo v komisiách

 

 

 

Vedecká rada TF TU

  VUPCH
  VTC