Skočiť na hlavný obsah

Priateľská atmosféra v centre mesta

Štúdium na fakulte je určené pre každého, kto sa chce rozvíjať intelektuálne aj spirituálne. Uchádzači si môžu vybrať z viacerých študijných programov v dvoch študijných odboroch - teológii a sociálnej práci.

V študijných programoch v odbore teológia pripravuje fakulta študentky a študentov v oblastiach filozofie, teológie a ich praktických aplikáciách pre ďalšiu akademickú prácu, pomáhajúce profesie alebo pastoračnú prax. Rehoľníci sa na fakulte pripravujú na svoju kňazskú službu.

Fakulta ponúka aj študijný program v študijnom odbore sociálna práca s názvom counseling - sprevádzanie v rôznych životných situáciách. Cez sebapoznanie a metódy nedirektívneho rozhovoru získava budúci sociálny pracovník špecializáciu na pomoc pri riešení záťažových situácií.

Absolventi našej fakulty sa uplatňujú v kňazskej službe, ďalej ako pracovníci v kresťanských, rozvojových a humanitárnych organizáciách, učitelia, ako vedeckí pracovníci, či sociálni pracovníci. Nadobúdajú osobitné kompetencie pre prácu s mládežou, rodinami, seniormi a ľuďmi so špecifickými potrebami. Učia sa myslieť, hľadať odpovede na aktuálne otázky, riešiť problémy a argumentovať a interpretovať. Taktiež otvorene a s rešpektom komunikovať s ľuďmi rôznych kultúr a národov.

Tradícia otvorená premýšľaniu

Teologická fakulta Trnavskej univerzity pokračuje v päťsto ročnej jezuitskej tradícii vzdelávania. Za posledných 25 rokov na nej úspešne zavŕšilo štúdium viac než 1200 absolventov. V prostredí slobody a kritického myslenia kladie dôraz na celostný rozvoj študenta.

                                                                                                                                                                                     info PK

                                       Viac o možnostiach štúdia

                                       Viac o možných štipendiách

 

"Zvídavost je vzdělanost" Jiřina Jirásková