Skočiť na hlavný obsah

Meno a Priezvisko

doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.

VUPCH

VTC

 

 

E-mail

miroslav.karaba [at] truni.sk

Vzdelanie

 • Teologická fakulta TU, magisterské štúdium v odbore katolícka teológia, Mgr. (1996 - 2002)
 • Teologická fakulta TU, doktorandské štúdium v odbore systematická filozofia, PhD. (2002 - 2005)
 • Teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, rigorózne konanie v odbore kresťanská výchova, PhDr. (2003)
 • Teologická fakulta TU, habilitačné konanie v odbore systematická filozofia, doc. (2011)

Vedecká • projektová • pedagogická

a iná odborná činnosť

Pracovná pozícia

 • odborný asistent na Katedre kresťanskej filozofie Teologickej fakulty TU (2005 - 2012)
 • docent na Katedre kresťanskej filozofie Teologickej fakulty TU (2012 -)
 • garant PhD. štúdia v programe systematická filozofia na Teologickej fakulte TU (2012 -)
 • prodekan pre sociálnu starostlivosť o študentov a vzdelávanie na Teologickej fakulte TU (2017 -)
 

Pedagogická činnosť

- filozofia vedy, filozofia prírody, epistemológia, dejiny filozofie

 

Projekty

 • Metanexus Institute (Philadelphia, USA) - Towards Reconciliation of Religion with Science
 • Religion and Science (SRN)
 • APVV-15-0189 Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí

Najvýznamnejšie

publikácie

Monografie

AAA1 KARABA, M.: Incorporation and descriptive theories of scientific progress. Warszawa: Rhetos, 2018. 102 s. ISBN 978-83-951116-3-1

AAA2 KARABA, M.: Revolutionary theories of scientific progress. Warszawa: Rhetos, 2017. 136 s. ISBN 978-83­948098-2-9.

AAB1 KARABA, M.: Filozofické implikácie kvantovej teórie vo filozofii prírody. Trnava: Dobrá kniha, 2009. 252 s. ISBN 978-80-7141-573-2.

AAB2 KARABA, M.: Božie pôsobenie vo svete: reflexia koncepcií J. Polkinghorna, A. Peacocka a I. Barboura. Trnava: Dobrá kniha, 2014. 112 s. ISBN 978-80-7141-883-2. AAB3 KARABA, M., JENÍK, L., NEMEC, R.: Filozofické východisko profamily stratégie. Trnava: Dobrá kniha, 2014. 78 s. ISBN 978-80-7141-881-8.

BAA1 KARABA, M.: Vedecký pokrok ako filozofický problém. Warszawa: RHETOS, 2012. 174 s. ISBN 978-83­89781-69-7.

Vysokoškolské učebnice

ACB1 KARABA, M.: Vybrané kapitoly z dejín filozofie prírody. Trnava: Dobrá kniha, 2016. 96 s. ISBN 978-80-8191­009-8.

ACB2 KARABA, M.: Úvod do dejín novovekej filozofie. Trnava: Dobrá kniha, 2015. 228 s. ISBN 978-80-7141-915-0.

 

Členstvo v komisiách

Člen Vedeckej rady Teologickej fakulty Trnavskej univerzity Člen Európskej spoločnosti pre vedu a teológiu (ESSSAT) Člen odborovej komisie pre systematickú filozofiu na TF TU Člen redakčnej rady časopisu Studia Aloisiana

Člen redakčnej rady časopisu Studia Theologica (Olomouc) Člen redakčnej rady časopisu RAN

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - pokročilý Ruský jazyk - pokročilý