Skočiť na hlavný obsah
Anonymous
24.05.2023

Zasadnutie akademickej obce

Približujúce sa ukončenie akademického roku dáva priestor na vyhodnotenie toho, čo máme za sebou, oboznámenie sa s aktuálnym stavom fakulty, jej plánmi a úlohami a tiež na tvorbu ďalších vízií a plánov do budúcnosti.

Dekan teologickej fakulty, predseda jej akademického senátu a zástupca jej Veľkého kancelára v tejto súvislosti zvolali podľa článku 9 ods. 3 Štatútu Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave z 27. júna 2013 zasadnutie akademickej obce Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. mája 2023 o 11.00 hod. v aule teologickej fakulty, Kostolná ul. č. 1, Bratislava.

Na toto významné stretnutie boli pozvaní členovia študentskej časti akademickej obce teologickej fakulty, zamestnaneckej časti akademickej obce teologickej fakulty, ako aj všetci administratívni a prevádzkoví zamestnanci teologickej fakulty, bez ohľadu na to, či majú pracovný pomer na fakulte na ustanovený týždenný pracovný čas, alebo na kratší pracovný čas; podobne sa pozvanie týkalo študentov teologickej fakulty všetkých stupňov a foriem štúdia.

Súčasťou stretnutia bolo prezentovanie platných kritérií na hodnotenie činnosti fakulty a príprava na rokovanie s pracovnou skupinou Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Zmyslom tohto stretnutia bola taktiež diskusia o pozitívnych a negatívnych skutočnostiach a skúsenostiach a návrhoch na zlepšenie činnosti fakulty zo strany všetkých zamestnancov i študentov teologickej fakulty.

Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v. r.
Doc. Mgr. Lukáš Jeník, PhD., predseda Akademického senátu Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v. r.
P. Jozef Šofranko, SJ, provinciál Spoločnosti Ježišovej na Slovensku, zástupca Veľkého kancelára Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v. r