Skočiť na hlavný obsah

Orgány fakulty

VEDENIE FAKULTY Je poradný orgán dekana, v ktorom sú prodekani fakulty, predseda akademického senátu fakulty a tajomník fakulty.

KOLÉGIUM DEKANA Je poradný orgán dekana, v ktorom sú prodekani fakulty, predseda akademického senátu fakulty, tajomník fakulty, vedúci katedier, vedúca študijného oddelenia a riaditeľ vedecko-výskumného pracoviska fakulty.

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY Je zastupiteľský orgán fakulty. Skladá sa z volených zástupcov akademickej obce z radov učiteľov a výskumných pracovníkov fakulty a študentov zapísaných na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte.

VEDECKÁ RADA FAKULTY Je zložená z významných odborníkov v oblasti filozofie a teológie pôsobiacich na fakulte a na iných univerzitách alebo vedeckých pracoviskách. Prerokúva dôležité otázky rozvoja fakulty v oblasti vzdelávania a vedy, hodnotí vedecký výskum a prerokúva žiadosti o habilitácie a menovania za univerzitných profesorov.