Skočiť na hlavný obsah

Vnútorný systém kvality

V rámci zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania sa Trnavská univerzita v Trnave usiluje o trvalé zvyšovanie kvality v oblasti vedy, výskumu, vzdelávania a výchovy, v oblasti riadenia univerzity, materiálneho prostredia a technického vybavenia, tak aj zlepšovanie kvality života študentov a zamestnancov.

Trnavská univerzita v Trnave má zavedený funkčný vnútorný systém kvality, ktorý reflektuje:

- európske normy a štandardy (ESG), - všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, - štátne akreditačné a hodnotiace kritéria, - kritéria komplexného systému manažérstva kvality podľa európskeho modelu The Common Assessment Framework (CAF), - kritéria Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) a - smernice v oblasti implementácie Európskeho systému a prenosu a akumulácie kreditov European Credit Transfer System (ECTS label) a Dodatku k diplomu Diploma Supplement (DS label).

 

Dokumenty Rady Kvality TFTU

Dlhodobý zámer TFTU pre roky 2021 až 2026

Dlhodobý zámer TFTU pre roky 2015 až 2020

Dlhodobý zámer TFTU pre roky 2009 až 2014

Štatút Rady TFTU pre zabezpečovanie kvality

Zloženie rady kvality

Smernica dekana TFTU č. 1/2014 o zabezpečovaní kvality TFTU

 

Dokumenty Rady Kvality TU

Dlhodobý zámer Trnavskej univerzity v Trnave 2015 - 2020

Dlhodobý zámer Trnavskej univerzity v Trnave  2009 - 2014

Koncepcia rozvoja Trnavskej univerzity v Trnave 2012 - 2015

Akčný plán zlepšovania Trnavskej univerzity v Trnave

Príručka CAF pre vzdelávacie inštitúcie 2013

Pokyn rektora Trnavskej univerzity v Trnave k zabezpečovaniu kvality vysokoškolského vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave

Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2014 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave

Štatút Rady Trnavskej univerzity v Trnave pre zabezpečovanie kvality

Členovia Rady pre kvalitu Trnavskej univerzity v Trnave

Príloha č. 1. Formulár - Dotazník študenta na zisťovanie kvality vzdelávania 

Príloha č. 2. Formulár - Dotazník o uplatnení absolventov v praxi

Príloha č. 3. Formulár - Dotazník spokojnosti zamestnancov

Príloha č. 4. Formulár - Ročné hodnotenie doktoranda

Príloha č. 5. Formulár - Záznam z hospitácie

 

Študenti - Kvalita výučby

Univerzita má vypracovaný mechanizmus využitia výsledkov hodnotenia učiteľov študentmi. V oblasti získavania spätnej informačnej väzby k pedagogickému výkonu učiteľa je jedným z prostriedkov na univerzite a jej fakultách anonymný dotazník, mapujúci indikátory kvality vzdelávania a umožňujúci získanie spätnej väzby od študentov. To poskytuje možnosť hlbšej analýzy kvality výučby pedagóga, zefektívnenie výučby a zlepšenie didaktických a sociálnych kompetencií učiteľa. Cieľom je zvýšenie spokojnosti pedagógov s vlastným výkonom v edukačnom procese a spokojnosti študentov s kvalitou výučby.

Spätná väzba študentov, súvisiaca s efektivitou a dostupnosťou podporných materiálnych, technických a informačných zdrojov je na všetkých fakultách primárne zisťovaná prostredníctvom dotazníka na zisťovanie kvality vzdelávania. Výsledky študentských dotazníkov o spokojnosti a kvalite vzdelávacieho procesu sú zverejňované dva razy ročne na webovom sídle univerzity, resp. jej fakúlt.

Výsledky hodnotenia predmetov LS 2017-2018

Výsledky hodnotenia spokojnosti s kvalitou výučby a materiálnym zabezpečením na TFTU za rok 2018

 

Absolventi - Uplatniteľnosť

S cieľom užšieho prepojenia štúdia s trhom práce univerzita a jej fakulty prostredníctvom dotazníka o uplatnení absolventov v praxi, ako aj v spolupráci s príslušnými štátnymi inštitúciami, pravidelne sleduje a každoročne vyhodnocuje zamestnanosť a uplatniteľnosť svojich absolventov.

Absolventské dotazníky:

Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu uplatnenia absolventov TFTU v praxi 

Absolventský dotazník 2019 - 2 roky od ukončenia štúdia

Absolventský dotazník 2018 - 2 roky od ukončenia štúdia

Absolventský dotazník 2018/2019

Absolventský dotazník 2017/2018

Absolventský dotazník 2016/2017

Výsledky uplatniteľnosti absolventov programu Sociálna práca

 

Zamestnanci - Spokojnosť

Na zisťovanie spokojnosti zamestnancov s úrovňou riadenia, komunikáciou, materiálnym zabezpečením, finančným ohodnotením, motiváciou, možnosťou kariérneho postupu a uplatnením v rámci definovaných cieľov slúži anonymný dotazník spokojnosti zamestnancov, ktorý každoročne vypĺňajú tvoriví i administratívni zamestnanci univerzity. Jeho vyhodnotenie slúži ako nástroj kontroly riadenia pre jednotlivé úrovne vedenia.

Vyhodnotenia dotazníkových prieskumov spokojnosti zamestnancov

 

Vyjadrenia k príprave absolventov

Zverejnenie stanovísk zainteresovaných strán k spôsobom a obsahom príravy.

v1-2022.pdf

v2-2022.pdf

v3-2022.pdf

v4-2022.pdf