Skočiť na hlavný obsah

Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave so sídlom v Bratislave rozvíja medzinárodnú spoluprácu s viacerými zahraničnými inštitúciami na úrovni pravidelných výmenných pobytov vyučujúcich a študentov, organizovania medzinárodných konferencií ako aj prípravy spoločných vedeckých výstupov.

 

Aktuality

Výberové konanie na mobilitu v programe Erasmus+ pre akademický rok 2024/2025 bolo ukončené dňa 30.11.2023.

Výzva na predkladanie žiadostí na mobilitu v programe Erasmus+ na akademický rok 2024/2025 

Zoznam partnerských zahraničných univerzít pre mobility Erasmus+

 

Najvýraznejšie aktivity  sú realizované v rámci programu ERASMUS+ 2021-2027

Trnavská univerzita v Trnave získala Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) na celé obdobie trvania programu Erasmus+ 2021-2027. ECHE poskytuje všeobecný rámec kvality pre činnosti európskej a medzinárodnej spolupráce, ktoré sa majú vykonávať v rámci programu.

Program Erasmus+ vstúpil do nového sedemročného obdobia 2021 – 2027 s ohlásením množstva nových príležitostí pre účastníkov, nových iniciatív, možností zapojenia sa pre organizácie a s ambicióznymi cieľmi súvisiacimi so snahou prispievať k zvýšeniu kvality formálneho a neformálneho vzdelávania v Európe.

Program Erasmus+ podporuje úsilie o zvýšenie počtu príležitostí ponúkaných väčšiemu množstvu účastníkov, a to z radov študentov a učiteľov. Jeho ponuka je zameraná na štúdium a prácu v zahraničí, čím je podporovaná aj získavanie lepšej zručnosti hovoriť ďalšími jazykmi.

Mobilita študentov a učiteľov sa organizuje na základe medziinštitucionálnych dohôd o mobilite študentov a učiteľov (Inter Institutional Agreement - IIA), ktoré sa uzatvárajú na úrovni katedier a za Trnavskú univerzitu v Trnave musí byť podpísaná fakultným koordinátorom a následne štitucionálnym koordinátorom. Zahraničnú univerzitu je preto potrebné vyberať zo zoznamu bilaterálnych zmlúv.  Je možné doplniť bilaterálne zmluvy podľa záujmu, v prípade osobných kontaktov s danou univerzitou.

 

Medzinárodné aktivity v rámci ERASMUS+1 

V rámci  projektu  2019 - 1 - SK01-KA107 - 060094 dostala Teologická fakulta možnosť začať rozvíjať existujúcu spoluprácu Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave s pracoviskom Community Counseling and Research Centrer v rámci College of Education an Human Performance na Central Florida University, Orlando, US, menovite predovšetkým s prof. Gulnorou Hulney. Spolupráca sa rozvíja veľmi úspešne, jedným z výstupov je vytvorenie nového študijného programu Counseling.

V roku 2022 prokračovala medzinárodná aktivita na Teologickej fakulte v projekte Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu projektom 2022-1-SK01-KA171-HED-000076046.

 

Zoznam bilaterálnych zmlúv ERASMUS+