Skočiť na hlavný obsah

Medzinárodné vzťahy

Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave so sídlom v Bratislave rozvíja medzinárodnú spoluprácu s viacerými zahraničnými inštitúciami na úrovni pravidelných výmenných pobytov vyučujúcich a študentov, organizovania medzinárodných konferencií ako aj prípravy spoločných vedeckých výstupov.

 

Aktuality

Výzva na predkladanie žiadostí na učiteľskú mobilitu v programe Erasmus+ 2023 KA171-HED-598B5375 na akademický rok 2023/2024

 

Najvýraznejšie aktivity  sú realizované v rámci programu ERASMUS+ 2021-2027

Trnavská univerzita v Trnave získala Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) na celé obdobie trvania programu Erasmus+ 2021-2027. ECHE poskytuje všeobecný rámec kvality pre činnosti európskej a medzinárodnej spolupráce, ktoré sa majú vykonávať v rámci programu.

Program Erasmus+ vstúpil do nového sedemročného obdobia 2021 – 2027 s ohlásením množstva nových príležitostí pre účastníkov, nových iniciatív, možností zapojenia sa pre organizácie a s ambicióznymi cieľmi súvisiacimi so snahou prispievať k zvýšeniu kvality formálneho a neformálneho vzdelávania v Európe.

Program Erasmus+ podporuje úsilie o zvýšenie počtu príležitostí ponúkaných väčšiemu množstvu účastníkov, a to z radov študentov a učiteľov. Jeho ponuka je zameraná na štúdium a prácu v zahraničí, čím je podporovaná aj získavanie lepšej zručnosti hovoriť ďalšími jazykmi.

Zoznam bilaterálnych zmlúv ERASMUS+ 

Mobilita študentov a učiteľov sa organizuje na základe medziinštitucionálnych dohôd o mobilite študentov a učiteľov (Inter Institutional Agreement - IIA), ktoré sa uzatvárajú na úrovni katedier a za Trnavskú univerzitu v Trnave musí byť podpísaná fakultným koordinátorom a následne štitucionálnym koordinátorom. Zahraničnú univerzitu je preto potrebné vyberať zo zoznamu bilaterálnych zmlúv.  Je možné doplniť bilaterálne zmluvy podľa záujmu, v prípade osobných kontaktov s danou univerzitou.

 

Výberové konania na Erazmus +

Pre akademický rok 2023/2024 je výberové konanie už uzvavreté.

Pre nasledujúci rok bude termín konania oznámený s časovým predstihom.

Výberové konanie sa netýka študentov posledných ročníkov. Podmienkou nástupu na zahraničnú univerzitu  je pre študentov absolvovanie všetkých skúšok  v predchádzajúcom akademickom roku.

 

Medzinárodné aktivity v rámci ERASMUS+1 

V rámci  projektu  2019 - 1 - SK01-KA107 - 060094 dostala Teologická fakulta možnosť začať rozvíjať existujúcu spoluprácu Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave s pracoviskom Community Counseling and Research Centrer v rámci College of Education an Human Performance na Central Florida University, Orlando, US, menovite predovšetkým s prof. Gulnorou Hulney. Spolupráca sa rozvíja veľmi úspešne, jedným z výstupov je vytvorenie nového študijného programu Counseling.

V roku 2022 prokračovala medzinárodná aktivita na Teologickej fakulte v projekte Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu projektom 2022-1-SK01-KA171-HED-000076046.