Skočiť na hlavný obsah

Meno a Priezvisko

PhDr. Mgr. Peter Hunčaga OP, PhD., univ. doc.

E-mail

peter.huncaga [at] truni.sk

Vzdelanie

Vysokoškolské

Ukončený 3. stupeň štúdia:

FF UK v Bratislave (2012)
FF UMB v Banskej Bystrici (2008)

Ukončený 2. stupeň štúdia:

TF KU v Košiciach (2004)
FPF SU v Opave (1996)

Vedecká · projektová · pedagogická a iná odborná činnosť

Podieľa sa na tvorbe výstupov v rámci projektov VEGA 2024-2026 Obdobie rokov 1948 až 1989 ako obdobie prenasledovania Katolíckej cirkvi na Slovensku a mučeníkov vernosti viery a lásky ku Kristovi a k blížnym;
a VEGA 2023-2025 Stredoveký klerik v službách Uhorského kráľovstva.

Pedagogicky pôsobí na TF TU a PdF TU, prednáša Cirkevné dejiny.

Najvýznamnejšie publikácie

Historické štúdie k dejinám dominikánov. Chronos : Bratislava 2008, 185 p. ISBN 978-80-89027-26-2

Dominikáni na ceste k intelektuálnym elitám vrcholného stredoveku (Studia Christiana 7). Towarzystwo Słowaków w Polsce; Chronos : Kraków; Bratislava, 2013, 460 p. ISBN 978-83-7490-581-7

Študijné cesty európskych dominikánov v stredoveku. In Colloquia medievalia Pragensia 3, Historia monastica I., Centrum Medievistických Studií AV ČR, Praha 2005, pp. 267-276. ISBN 80-7007-217-2

Les livres, les bibliothèques et les dominicains aux XIIIe et XIVe siècles. In Mémoire Dominicaine – Histoire, Documents, Vie dominicaine, 2011, n. 27, Paris : Cerf, pp. 69-99. ISBN 978-2-204-09651-5

Religious History as a «New» History in Post-Communist Historiography Following the Example of the History of Religious Orders in the Middle Ages in Slovakia after 1989. In Penser l’histoire religieuse au XXIe siècle (Thinking about Religious History in the 21st Century) sous la direction d’Yves Krumenacker et Raymond A. Mentzer, Chrétiens et Sociétés Documents et Mémoires n° 42, Lyon, 2020, pp. 31-41.  ISSN 1761-3034, ISBN 979-10-91592-28-4

Členstvo v komisiách

Člen správnej rady Institum Historicum Ordinis Praedicatorum

Člen redakčnej rady Archivum Fratrum Praedicatorum (odborný historický časopis)

Člen edičnej rady dizertačných prác z histórie na univerzite sv. Tomáša v Ríme (Angelicum, Dissertationes Historicae)

Člen edičnej rady na vydávanie dominikánskych prameňov Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum Historica

Regent štúdií Slovenskej provincie Rehole kazateľov

Jazykové znalosti

 

VUPCH

 

angličtina, nemčina, poľština, francúzština - pasívne