Skočiť na hlavný obsah

Katedra sa venuje biblickej a historickej príprave adeptov na kňazské a laické povolanie na úrovni bakalárskeho, magisterského, licenciátneho a doktorandského štúdia. Dôraz kladie na štúdium latinčiny, gréčtiny a hebrejčiny. Vedecky sa podiela na vydávaní a preklade marginálií Jeruzalemskej Biblie z originálnych jazykov.

 

Vedúca katedry

ThDr. Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD., konzultačné hodiny: streda 11.00 - 12.00

 

Profesori

 

 

Docenti

doc. Ing. MA Bohdan Hroboň, PhD.

doc. S.S.Lic. Jozef Tiňo, PhD. - konzultačné hodiny: štvrtok 10.00-12.00

 

Odborní asistenti

ThDr. Cyril Šesták, PhD.

ThDr. Marek Vaňuš, PhD.

Mgr. Helena Panczová, PhD.

 

Doktorandi

Mgr. Mgr. Marta Dérová (sr. Anastasia OSB)

Mgr. Juraj Lenický

 

Publikácie

DOLINSKÝ, J.: Cirkev a štát na Slovensku v rokoch 1918-1945. Trnava : Dobrá kniha, 1999. 131 s. ISBN 80-7141-268-6

DOLINSKÝ, J.: Aspekty potridentskej reformy. Trnava : Dobrá kniha, 2001. 157 s. ISBN 80-7141-334-8

DOLINSKÝ, J.: Problematika vyučovania náboženstva na Slovensku v rokoch 1948-1973. Trnava : Dobrá kniha, 2001. 86 s. ISBN 80-7141-364-X

DOLINSKÝ, J.: Antiklerikalizmus. Niektoré aspekty antiklerikalizmu v Európe v 19. a 20. storočí. Trnava : Dobrá kniha, 2003.181 s. ISBN 80-7141-428-X

DOLINSKÝ, J.: Teologická fakulta 1635 – 1777. In : Dejiny Trnavskej univerzity 1635 – 1777, 1992 – 2010. s. 79-103, ISBN 978-80-8082-353-5

DOLINSKÝ, J.: Európska antiklerikálna tlač 19. a 20. storočia. In: Studia Theologica 7, roč. IV., 2002, s. 61-64, ISSN 1212-8570

DOLINSKÝ, J.: L´ospitalitá presso gli Slavi. In: Theologia Bogoslovie. Periodicum a facultatibus theologicis Europae centralis bis anno editum, vol. 2, 2001, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydzial teologiczny, 2002. s. 37-41, ISSN 1642-6002

DOLINSKÝ, J.: Katolícke tradície v luteranizme. In: Studia Theologica 10, roč. IV., 2002, č. 4, s. 70-75, ISSN 1212-8570DOLINSKÝ, J.: : Slobodomurárstvo vo svete a v Uhorsku. In: Teologický časopis. Roč. 1, 2003, s. 25-32, ISSN 1336-3395

DOLINSKÝ, J.: Černovská tragédia vo svetle archívnych dokumentov. In : Viera a život. Trnava : Dobrá kniha, 2007, ročník XVII, č. 5, s. 64-67 ISSN 13356771

DOLINSKÝ, J.: Dekrét tridenského koncilu o diecéznych seminároch. In: Teologický časopis II/2004/1, s. 5-19. ISSN 1336-3395

DOLINSKÝ, J.: Záverečné skúšky a promócie na Trnavskej univerzite v minulosti. In : Teologický časopis 2005, roč. III, č. 2, s. 23-29 ISSN 1336-3395

DOLINSKÝ, J.: Sekularizmus – hrozba alebo výzva? In : Viera a život. Trnava : Dobrá kniha 2009, roč. XIX. č. 6, s. 3-8, ISSN 1335-6771

DOLINSKÝ, J.: Prví traja slovenskí biskupi. In : Viera a život, 2011, roč. XXI, č. 2, s. 54-65, ISSN 1335-6771

DOLINSKÝ, J.: Šírenie jezuitov mimo našich hraníc pred 450 rokmi. In : Viera a život 2011, roč. XXI, č. 3, s. 6-12, ISSN 1335-6771

DOLINSKÝ, J.: Róbert Pobožný püskök elszánt és aktív hüsége az egyházhoz. In : Pons Strigoniensis. Studia. A Reménység Prófétái. Ed. Käfer István. Budapest : Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2009 , s. 39-53, ISBN 978-963-9206-72-4

DOLINSKÝ, J.: Rád, rehoľa či kongregácia? In : Z problematiky náboženských výrazov v spisovnej slovenčine. Zborník z vedeckého seminára Diachrónne aspekty slovenskej náboženskej terminológie a súčasná jazyková prax. Ed. doc. PhDr. Elena Krasnovská, CSc. Bratislava : VEDA 2009, s. 251-257, ISBN 978-80-8082-263-7

HIDVÉGHYOVÁ, L.: Genezis. Komentáre k Starému zákonu. I. zväzokP. Dubovský (ed.). Trnava : Dobrá kniha 2008, ISBN 978-80-7141-625-5 (6%)

HIDVÉGHYOVÁ, L.: Exodus. Komentáre k Starému zákonu. III. zväzok. J. Tiňo (ed.). Trnava : Dobrá kniha, 2011, 948 s.

HIDVÉGHYOVÁ, L.: Židovsko kresťanský dialóg. In: Viera a život. roč. 24, č. 1, 2014, s. 51-59.

ŠESTÁK, C.: Deciove libelli libellaticorum. In: Teologický časopis. roč. 9, č. 1, 1011, s. 19-30.

TIŇO, J.: King and Temple in Chronicles. A Contextual Approach to their Relations. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht GmbH. Nemecko, 2010, ISBN 978-3-525-53096-2

TIŇO, J.: Komentáre k Starému zákonu. I. zväzok Genezis. Trnava : Dobrá kniha 2008, ISBN 978-80-7141-625-5 (6%)

TIŇO, J.: Je potrebná diachrónia na vysvetlenie proroctva Zach 6,9-14? In : Teologický časopis, 2009. roč. VII. č. 2, s. 63-67 ISSN 1336-3395

TIŇO, J.: Projekt Komentáre ku Svätému písmu. In : Nový preklad Svätého písma s komentármi Jeruzalemskej Biblie Mons. ThDr. Antona Boteka, pápežského preláta, člena Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Bratislava 13. november 2009, s. 221-225, ISBN 978-80-7141-667-8