Skočiť na hlavný obsah

Katedra biblických a historických vied

Katedra sa venuje biblickej a historickej príprave adeptov na kňazské a laické povolanie na úrovni bakalárskeho, magisterského, licenciátneho a doktorandského štúdia. Dôraz kladie na štúdium latinčiny, gréčtiny a hebrejčiny. Vedecky sa podiela na vydávaní a preklade marginálií Jeruzalemskej Biblie z originálnych jazykov.

 

Vedúca katedry

ThDr. Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD., konzultačné hodiny: streda 11.00 - 12.00

 

Profesori

 

 

Docenti

doc. Ing. MA Bohdan Hroboň, PhD.

doc. S.S.Lic. Jozef Tiňo, PhD. - konzultačné hodiny: štvrtok 10.00-12.00

 

Odborní asistenti

PhDr. Mgr. Peter Hunčaga, PhD.

Mgr. Helena Panczová, PhD.

ThDr. Cyril Šesták, PhD.

ThDr. Marek Vaňuš, PhD.

 

Doktorandi

Mgr. Mgr. Marta Dérová (sr. Anastasia OSB)

Mgr. Juraj Lenický

 

Publikácie

DOLINSKÝ, J.: Cirkev a štát na Slovensku v rokoch 1918-1945. Trnava : Dobrá kniha, 1999. 131 s. ISBN 80-7141-268-6

DOLINSKÝ, J.: Aspekty potridentskej reformy. Trnava : Dobrá kniha, 2001. 157 s. ISBN 80-7141-334-8

DOLINSKÝ, J.: Problematika vyučovania náboženstva na Slovensku v rokoch 1948-1973. Trnava : Dobrá kniha, 2001. 86 s. ISBN 80-7141-364-X

DOLINSKÝ, J.: Antiklerikalizmus. Niektoré aspekty antiklerikalizmu v Európe v 19. a 20. storočí. Trnava : Dobrá kniha, 2003.181 s. ISBN 80-7141-428-X

DOLINSKÝ, J.: Teologická fakulta 1635 – 1777. In : Dejiny Trnavskej univerzity 1635 – 1777, 1992 – 2010. s. 79-103, ISBN 978-80-8082-353-5

DOLINSKÝ, J.: Európska antiklerikálna tlač 19. a 20. storočia. In: Studia Theologica 7, roč. IV., 2002, s. 61-64, ISSN 1212-8570

DOLINSKÝ, J.: L´ospitalitá presso gli Slavi. In: Theologia Bogoslovie. Periodicum a facultatibus theologicis Europae centralis bis anno editum, vol. 2, 2001, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydzial teologiczny, 2002. s. 37-41, ISSN 1642-6002

DOLINSKÝ, J.: Katolícke tradície v luteranizme. In: Studia Theologica 10, roč. IV., 2002, č. 4, s. 70-75, ISSN 1212-8570DOLINSKÝ, J.: : Slobodomurárstvo vo svete a v Uhorsku. In: Teologický časopis. Roč. 1, 2003, s. 25-32, ISSN 1336-3395

DOLINSKÝ, J.: Černovská tragédia vo svetle archívnych dokumentov. In : Viera a život. Trnava : Dobrá kniha, 2007, ročník XVII, č. 5, s. 64-67 ISSN 13356771

DOLINSKÝ, J.: Dekrét tridenského koncilu o diecéznych seminároch. In: Teologický časopis II/2004/1, s. 5-19. ISSN 1336-3395

DOLINSKÝ, J.: Záverečné skúšky a promócie na Trnavskej univerzite v minulosti. In : Teologický časopis 2005, roč. III, č. 2, s. 23-29 ISSN 1336-3395

DOLINSKÝ, J.: Sekularizmus – hrozba alebo výzva? In : Viera a život. Trnava : Dobrá kniha 2009, roč. XIX. č. 6, s. 3-8, ISSN 1335-6771

DOLINSKÝ, J.: Prví traja slovenskí biskupi. In : Viera a život, 2011, roč. XXI, č. 2, s. 54-65, ISSN 1335-6771

DOLINSKÝ, J.: Šírenie jezuitov mimo našich hraníc pred 450 rokmi. In : Viera a život 2011, roč. XXI, č. 3, s. 6-12, ISSN 1335-6771

DOLINSKÝ, J.: Róbert Pobožný püskök elszánt és aktív hüsége az egyházhoz. In : Pons Strigoniensis. Studia. A Reménység Prófétái. Ed. Käfer István. Budapest : Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2009 , s. 39-53, ISBN 978-963-9206-72-4

DOLINSKÝ, J.: Rád, rehoľa či kongregácia? In : Z problematiky náboženských výrazov v spisovnej slovenčine. Zborník z vedeckého seminára Diachrónne aspekty slovenskej náboženskej terminológie a súčasná jazyková prax. Ed. doc. PhDr. Elena Krasnovská, CSc. Bratislava : VEDA 2009, s. 251-257, ISBN 978-80-8082-263-7

HIDVÉGHYOVÁ, L.: Genezis. Komentáre k Starému zákonu. I. zväzokP. Dubovský (ed.). Trnava : Dobrá kniha 2008, ISBN 978-80-7141-625-5 (6%)

HIDVÉGHYOVÁ, L.: Exodus. Komentáre k Starému zákonu. III. zväzok. J. Tiňo (ed.). Trnava : Dobrá kniha, 2011, 948 s.

HIDVÉGHYOVÁ, L.: Židovsko kresťanský dialóg. In: Viera a život. roč. 24, č. 1, 2014, s. 51-59.

ŠESTÁK, C.: Deciove libelli libellaticorum. In: Teologický časopis. roč. 9, č. 1, 1011, s. 19-30.

TIŇO, J.: King and Temple in Chronicles. A Contextual Approach to their Relations. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht GmbH. Nemecko, 2010, ISBN 978-3-525-53096-2

TIŇO, J.: Komentáre k Starému zákonu. I. zväzok Genezis. Trnava : Dobrá kniha 2008, ISBN 978-80-7141-625-5 (6%)

TIŇO, J.: Je potrebná diachrónia na vysvetlenie proroctva Zach 6,9-14? In : Teologický časopis, 2009. roč. VII. č. 2, s. 63-67 ISSN 1336-3395

TIŇO, J.: Projekt Komentáre ku Svätému písmu. In : Nový preklad Svätého písma s komentármi Jeruzalemskej Biblie Mons. ThDr. Antona Boteka, pápežského preláta, člena Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Bratislava 13. november 2009, s. 221-225, ISBN 978-80-7141-667-8