Skočiť na hlavný obsah
Kolégium dekana je poradný orgán dekana, ktorého členmi sú prodekani fakulty, predseda akademického senátu fakulty, tajomník fakulty a vedúci katedier.
 
Dekan
 
Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
 

Prodekan pre vzdelávanie

Mgr. Martin Šarkan, PhD.


Prodekan pre vedeckú činnosť

doc. S.S.Lic. Jozef Tiňo, PhD.


Prodekanka pre vonkajšie vzťahy

prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD.


Prodekan pre rozvoj

doc. Jozef Žuffa, PhD.


Tajomníčka fakulty

Ing. Ľubica Kollárová


Predseda akademického senátu

doc. Mgr. Lukáš Jeník, PhD.


Vedúca katedry biblických vied,
koordinátorka katedier v študijnom odbore teológia

ThDr. Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD.

Vedúci katedry systematickej teológie

ThDr. Ing. Milan Urbančok SDB, PhD.


Vedúci katedry praktickej teológie

Mgr. Vlastimil Dufka SJ, SL.D

Vedúca katedry counselingu

prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD.