Skočiť na hlavný obsah

V súlade s Organizačnými pravidlami súťaže ŠVOČ týmto Teologická fakulta

vyhlasuje

Študentskú a odbornú vedeckú činnosť (SVOČ) pre rok 2022

pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa v študijných programoch kresťanská filozofia, katolícka teológia, základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie, sociálna práca so zameraním na rodinu a náuka o rodine.

 

Prihlásiť tému je možné od dňa zverejnenia vyhlásenia do 22. apríla 2022.

Odovzdanie napísaných príspevkov v súlade s Organizačnými pravidlami je možné najneskôr do 6. mája 2022 do 13.00 hod. na oddelení pre vedu a výskum.

Samotné fakultné kolo sa uskutoční v pondelok 16. mája 2022.

Viac informácii spolu s formulárom prihlášky nájdete na našej internetovej stránke pod veda a výskum.

 

V každej kategórii porota udelí tri ceny:

1. cena 150,- €

2. cena 100,- €

3. cena 50,- €

V osobitných prípadoch môže byť udelená cena poroty.

Viac informácii o ŠVOČ je možné získať u vyučujúcich.

                                                                 doc. Jozef Tiňo, PhD., v.r.

                                                                 poverený dekan Teologickej fakulty TU

 

 

 

Prihláška na ŠVOČ