Skočiť na hlavný obsah

 

Domáce a zahraničné granty riešené v roku 2021

A.  NOVOFINANCOVANÉ PROJEKTY

ZAHRANIČNĚ (nové):

1. ČP TJ „Pastorálny rozmer Counselingu ako pomáhajúceho vzťahu v čase pandémie“

Súčasná doba, poznačená pandémiou Covid 19 si vyžaduje od spoločnosti aktuálnu zmenu postoja k osobám v rôznych záťažových situáciách. Je potrebné pomáhať nielen v oblasti riešenia vzniknutých problémov, týkajúcich sa zdravia a psychického vypätia, ale zároveň poskytovať preventívne programy, ktoré zabraňujú vzniku vážnych patologických problémov. Vo svete túto úlohu plní už niekoľko desaťročí counseling, V súčasnosti je vyhľadávanou formou pomoci osobami v rôznych záťažových situáciách, akými je zvýšené psychické vypätie, depresie, strata sociálnych kontaktov a životných istôt;  strata blízkej osoby a zvládanie smútku po takejto strate; následky ochorenia; sociálna izolácia a  rôzne typy týrania; vzniknuté závislosti a podobne. 

Projekt chce priblížiť princípy counselingu a jeho využívanie v praxi pomáhajúcich profesií, predovšetkým v pastorálnej teológii a v sociálnej práci. Cestou k jeho etablovaniu je získanie certifikátu praktických zručností counselingu v renomovanej vzdelávacej inštitúci.   

Zodpovedná riešiteľka: prof. PhDr. M. Šmidová, PhD.

 

2. ČP TJ „Otázka etiky a etiky cnosti v kontexte diela Viliama Ockhama“

Prostredie univerzitnej stredovekej kultúry v jej vrcholnom období sprevádzali multikultúrne filozofické a teologické špecifiká. Nová koncepcia vedy pod vplyvom objavujúcich sa aristotelovských prekladov i nastupujúceho vplyvu arabských filozofov sa radikálne menila. Koncepcia teológia a filozofie tak dostávala novú podobu a bolo potrebné voči nej zaujať nový postoj. V kontexte diela Dunsa Scota, ktorý prehlásil teológiu za praktickú vedu, sa mení aj optika jeho žiaka V. Ockhama. V otázke teológie a filozofie, ale aj v koncepcii etiky sa stáva osnovateľom nových myšlienok, ktoré naznačujú prechod k zlomovému obdobiu blížiaceho sa novoveku. Projekt chce ozrejmiť jeho reakciu na etické problémy 12. a 13. storočia (P. Abaelard, T. Akvinský) a ukázať originálnosť jeho myslenia z pozície niektorých vybraných spisov. 

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. R. Nemec, PhD.

 

 

DOMÁCE (nové):

KEGA Dištančný modul vzdelávania v oblasti pastorálneho counselingu.

Projekt č. 006TTU-4/2021

Predkladaný projekt reflektuje potrebu systematického rozšírenia vzdelávacích programov v príprave študentov v študijnom odbore sociálna práca a teológia na Teologickej fakulte Trnavskej Univerzity, ktoré by boli schopné adekvátne reagovať na špecifickú zmenu v požiadavkách praxe v oblasti sociálnej práce a iných pomáhajúcich profesií vo všeobecnosti. Výskumný projekt, ako aplikovaný, je vo svojich výstupoch zameraný na prípravu podkladov pre vytvorenie modulu pozostávajúceho z tematicky previazaných výcvikových jednotiek, orientovaných na counselingové sprevádzanie klientov v kríze. Pri vývoji modulu bude kladený dôraz na e-learningové metódy dištančného vzdelávania. Výskum a následná aplikačná časť podstatne posilní odborné zručnosti, profesijné kompetencie a uplatniteľnosť absolventov v praxi po absolvovaní štúdia.

Cieľom projektu je realizácia výskumu, zameraného na:

a) identifikáciu typických existenciálnych oblastí personálnej dynamiky absolventov sociálnej práce a pracovníkov v pomáhajúcich profesiách v kontexte ich profesného života. zistenie potreby a druhu sprevádzania.

b)analýzu a komparáciu existujúcich e-learningových študijných modulov a programov, etablovaných v niektorých krajinách Európy a USA, ktorá bude slúžiť ako východiskový materiál pri kreovaní skúsenostno-facilitačného modulárneho kurzu s ťažiskom na counselingové sprevádzanie, pre zvýšenie kompetencií študentv a pracovníkov v pomáhajúcich profesiách, buď systematicky včleniteľného do existujúcich študijných programov bakalárskeho/magisterského stupňa alebo v prípade potreby realizovateľného samostatne.Projekt podporí a naplní ciele na terén orientovaného vzdelávania, rozvinie a posilní prvky medzinárodnej spolupráce s využitím implementačných prvkov medzinárodných skúseností a dlhodobého vzdelávania v zahraničí. Projekt prinesie skúsenosti z integrovaného vzdelávania s vysoko profesionálnym teoretickým, praktickým a evaluačným kontextom.

zodpovedná riešiteľka: prof. M. Šmidová, PhD.

 

B. POKRAČUJÚCE PROJEKTY

DOMÁCE:

0-19-104/0012-00 Židovsko-kresťanské štúdiá v spolupráci s Historickým ústavom SAV

Cieľom projektu je pripraviť systematickými krokmi základy inštitútu Židovských štúdií, ktorý plánujeme otvoriť v akademickom roku 2021/2022. Vychádzame z aktuálnej potreby komunikácie spoločných židovsko-kresťanských koreňov našej kultúry a spolupatričnosti v dnešnej spoločnosti. Výskum a vzdelávanie o židovskom náboženstve, kultúre a histórii patrí vo svete k štandardom v rámci teologických študijných programov. Projekt koncipujeme v kontexte dobre sa rozvíjajúcich vzťahov medzi Katolíckou cirkvou a židovskou komunitou na Slovensku.

Projekt končí v roku 2021

Hlavný riešiteľ: prof. ThLic. Miloš Lichner, D. Th.

1. VEGA-18-219-00 Ošetrovateľský rozmer pastoračného charizmu Kongregácie sestier milosrdenstva Svätého Kríža na Slovensku v prvej polovici 20. storočia

Charitatívne ošetrovateľstvo na Slovensku úzko súviselo so založením a rozvojom mníšskych poriadkov, s kláštornými spoločnosťami, kongregáciami špecializovanými na ošetrovateľské aktivity a ich činnosťami v kláštoroch, v nemocniciach, v nemocniciach a neskôr v nemocniciach. Motiváciou ich aktivít bola pomoc blízkym ľuďom a blahobyt utrpenia chorých a chudobných v duchu nasledovania Ježiša Krista v kontexte biblických textov. Na Slovensku bola ošetrovateľská starostlivosť väčšinou zabezpečovaná Kongregáciou sestier milosti Svätého kríža, ktorá v Bratislave spravovala vlastnú ošetrovateľskú školu. Projekt sa zameria na analýzu aktivít Kongregácie v oblasti ošetrovateľskej výchovy v kontexte ich pastoračnej charizmy. Pokiaľ ide o predmet a zameranie, ide o špecifickú otázku cirkevnej histórie. Ďalším cieľom je preskúmať význam kongregácie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Projekt končí v roku 2020.

Hlavný riešiteľ: prof. ThLic. M. Lichner, D.Th. 

 

2. VEGA V-17-205-00 Vydanie cyrilského rukopisu z 18. storočia s komentármi a poznámkovým aparátom

Projekt sa zameriava na komentované vydanie cyrilského rukopisu z 18. stor., ktorý podáva opis kultúrno-historického vývinu byzantsko-slovanskej konfesie v karpatskom prostredí. Rukopis predstavuje jedinečný súbor historických udalostí s komentármi, ktoré autor opiera o údaje v dobových latinských i cirkevnoslovanských prameňoch, kronikách a vtedajšej historickej a ekleziologickej spisbe, v naračných a literárnych prameňoch (apológie, životy svätých, kroniky a ďalšie) a v reáliách, ktoré sa zvyčajne v takejto koncentrovanej forme vyskytujú vzácne. Rukopis umožní aj poznanie úrovne vzdelávania osobností kultúrneho a spoločenského diania medzi nositeľmi východného obradu na Slovensku. Konfrontácia s tradičným latinským prostredím poukáže na špecifiká kultúrnej komunikácie a na spôsoby vyrovnania sa s nimi v záujme udržania vlastnej identity na konfesionálnej mape Uhorska. Vydanie okrem diplomatického prepisu bude vydanie obsahovať kritické komentáre s poznámkami k identifikovaným citovaným prameňom v rukopise. Projekt je naplánovaný do roku 2020.

 

3. VEGA V-2/0093/18 Komentár k starozákonným knihám Náhum, Habakuk, Sofoniáš, Aggeus. 

Projekt spočíva vo vytvorení odborného komentára k nasledujúcim knihám malých prorokov: Náhum, Habakuk, Sofoniáš, Aggeus. Komentár obsahuje preklady textov z hebrejskej pôvodiny a zo starovekého gréckeho prekladu (Septuaginty), filologické a textové poznámky ku každému prekladu, viacúrovňový odborný komentár k jednotlivým veršom a výrazom, analýzu formy, žánru a štruktúry danej knihy, teologickú, liturgickú a pastoračnú aplikáciu. Projekt končí v roku 2020.

Riešiteľ: doc. Bohdan Hroboň.

 

VEGA V-17-201-00 „Biblia v interkonfesionálnom a kultúrnom kontexte na Slovensku

Projekt má charakter cieľovo orientovaného základného výskumu, prinesie poznatky z oblasti interakcii biblických textov a historickej, kultúrnej a vzdelanostnej situácie na Slovensku od najstarších čias. Stručne by sme ho mohli charakterizovať ako prínos do kultúrnej oblasti vnímania biblických textov v zobrazeniach výtvarného umenia, literatúry, hudby, vedy. Ukázalo sa, že susedné národy majú monografické spracovanie uvedene problematiky už za sebou. Projekt končí v roku 2019.

doc. ThDr. J. Kyselica, PhD.

Zborník z pracovného seminára Biblia v interkonfesionálnom a kultúrnom kontexte na Slovensku

Biblia v interkonfesionálnom a kultúrnom kontexte na Slovensku - Sväté písmo v dialógu- zborník

 

AGENTÚRA NA PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJA:

 

1. APVV-17-0001 Komentár ku knihe Ž II. a III.

Projekt spočíva vo vytvorení vedeckého komentára ku Knihe žalmov, ktorý obsahuje preklady žalmov z hebrejskej pôvodiny a z gréckeho prekladu (Septuaginty), filologické a textové poznámky ku každému prekladu, súčasný odborný komentár, rabínsky komentár, patristický komentár a komentár klasickej spirituality k jednotlivým veršom a výrazom, analýzu formy, žánru a štruktúry daného žalmu, teologickú, liturgickú a pastoračnú aplikáciu každého žalmu. Výstup projektu bude aplikovaný v školách so zameraním na teológiu a náboženskú výchovu ako vzdelávací materiál, v cirkevných a náboženských inštitúciách na duchovné a kultúrne obohatenie, aj ako podklad k štúdiu semitských jazykov, klasickej filológie, slovenskej filológie, starovekej a stredovekej histórie, filozofie a teológie. Projekt končí v roku 2022.

Zodpovedný riešiteľ: prof. ThLic. M. Lichner, D.Th.

 

2. APVV-15-0189 Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v

multikulturálnom prostredí

Migračné procesy, nárast kultúrnej a ideovej plurality prináša zmenu kultúrnej mentality, nové usporiadanie hierarchie hodnôt, pluralitu názorov a prístupov k inštitúcii manželstva a rodiny. Problémy tradičného katolíckeho manželstva a rodiny sú spravidla reflektované z úzkeho aspektu jednotlivej vedeckej disciplíny. Projekt prináša holistický prístup, ktorý je zameraný na transformáciu interdisciplinárneho prístupu na vytvorenie komplexného prístupu, ktorý vychádza z tradičného dedičstva európskej civilizácie, ktorým je židovsko-kresťanská tradícia a filozofická reflexia. Na pozadí filozofickej a teologickej reflexie sa spájajú psychologické, sociologické, sociálne a pastoračné aspekty prorodinnej stratégie pomoci stabilného manželstva a rodiny. Odhalenie faktorov, ktoré pozitívne vplývajú na stabilitu manželstva a rodiny bude zamerané na analýzu a reflexiu rýchlych spoločenských systémových zmien a jej význam pre psychosociálnu dynamiku života rodiny. Pozornosť bude venovaná tiež morálke vzťahov v rodine s prehĺbením kristologického a ekleziologického pohľadu na manželstvo, ako aj problematike rodín s nízkymi príjmami, ktoré majú v slovenskej realite osobitné postavenie. Projekt zohľadní tiež problematiku rodín s postihnutým dieťaťom. Zvolená metóda bude primárne analyticko-syntetická, ktorá sa obohatí kvalitatívnymi a kvantitatívnymi výskumami. Projekt potrvá do roku 2020.

Zodpovedný riešiteľ: prof. ThDr. L. Csontos, PhD.

 

Zahraničné projekty

 

ČESKÁ PROVINCIA TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA

1. Eschatologická spiritualita v diele kardinála Tomáša Špidlíka SJ so zameraním na vplyv vybraných duchovných autorov kresťanského Východu

Kardinál Tomáš Špidlík SJ významnou mierou prispel k odbornému i ľudskému prepojeniu kresťanského Východu a Západu. Jeho zásluhou vynikla špecifickosť slovanskej spirituality a duchovný odkaz sv. Cyrila a Metoda, významný pre naše prostredie nielen v dnešnej dobe. V diele kardinála Špidlíka patrí medzi relevantné témy aj eschatológia. Významným zdrojom inšpirácie je preňho východokresťanská eschatologická spiritualita, rozpracovaná najmä v tvorbe ruských autorov. Cieľom navrhovaného projektu je analyzovať vplyv vybraných duchovných autorov (predovšetkým Vladimíra Solovjova a Sergeja Bulgakova) na eschatologickú spiritualitu v diele kardinála Špidlíka, špecifikovať, ktoré aspekty z ich myslenia čerpal, ako ich rozvinul a v čom je jeho eschatologické videnie otvorené ako výzva pre súčasnosť a budúcnosť. Ak platí vízia V. Solovjova i kardinála Špidlíka a ďalších, že nadchádza éra Slovanov (a hlboká kríza západnej civilizácie to potvrdzuje), stáva sa téma dizertačnej práce výsostne aktuálnou. Projekt končí v januári 2021.

Hlavný riešiteľ: prof. ThLic. M. Lichner, D.Th.

 

2.Kompendium dogmatického učenia Cirkvi o anjeloch a démonoch ako prevencia voči súčasnému špiritizmu na Slovensku

Cieľom projektu je vytvorenie systematického kompendia katolíckej náuky o anjeloch a démonoch, ktoré by malo vo veľkej miere napomôcť k správnemu chápaniu danej problematiky. Kompendium by malo svojim obsahom odpovedať na čo najviac diskutabilných otázok týkajúcich sa angelológie. Využitie kompendia v slovenskom prostredí, či už v spoločnosti, rodinách, univerzitách a farnostiach by poslúžilo ako prevencia voči súčasným bludným náukám špiritizmu, okultizmu a nevynímajúc v našich krajoch známeho protagonistu deformovanej angelológie dejín Emila Páleša. Projekt skončil v roku 2019.

Hlavný riešiteľ: ThLic. M. Heczei, PhD.

 

3. AGENTÚRA Porticus „We open the door to interreliggious dialogue“

 Hlavným cieľom výskumu je intelektuálny progres generácie univerzitných študentov a strednej generácie v oblasti medzináboženského dialógu. Potreba dialógu je dôležitá hlavne v globálnom kontexte, kde jeho nedostatky vedú k extrémistickým pozíciám. Minuloročné skúsenosti na fakulte, kde sú argumentačné schopnosti v prvom rade prejavované s úctou k opačnému názoru, sú sprevádzané pozitívnym ohlasom nielen u študentov, ale aj u laickej verejnosti. Projekt končí v roku 2020.

Hlavný riešiteľ: prof. ThLic. M. Lichner, D.Th.

 

I-15-011-00 Komentár ku Knihe žalmov ako súčasti bibl.textov(Lichner.)Hroboň

 

Cieľom projektu je preložiť a rozobrať jednotlivé žalmy po jazykovednej, teologickej, a pastoračnej stránke tak, aby im lepšie rozumeli odborníci aj široká verejnosť. Výsledkom tejto vedecko-výskumnej činnosti budú preklady žalmov z hebrejskej pôvodiny a z gréckeho prekladu (Septuaginty), filologické a textové poznámky ku každému prekladu, viac-úrovňový odborný komentár k jednotlivým veršom a výrazom, analýza formy, žánru a štruktúry daného žalmu,  a teologická, liturgická, a pastoračná aplikácia žalmu. Je zrejmé, že takýto široký záber si vyžaduje tím vedcov a odborníkov v daných oblastiach a niekoľko rokov náročnej práce. Projekt končí v roku 2022.

Hlavný riešiteľ: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th., doc. Ing. Bohdan Hroboň, PhD.