Skočiť na hlavný obsah

Odbor habilitačného konania a inauguračného konania (HIK): Katolícka teológia

Študijný odbor ku ktorému je odbor HIK priradený: 37. Teológia

  • Opis odboru HIK Katolícka teológia (Sk, En)

 

Obsah odboru HIK

Obsah odboru habilitačného konania a inauguračného konania je v súlade so zameraním študijného odboru Teológia. Nosné témy jadra tohto študijného odboru ho obsahovo definujú a zároveň vymedzujú v oblastiach systematickej filozofie, praktickej filozofie, dejín filozofie, dejín kresťanstva, religionistiky, klasických (biblických) jazykov, základov pedagogiky, základov psychológie, katechetiky, biblickej teológie, morálnej teológie, dogmatickej teológie, liturgickej teológie, pastorálnej teológie, rétoriky a homiletiky, cirkevného práva, sociálnej náuky cirkvi. Odbor HIK je zameraný na systematické skúmanie súvislostí v rámci spomínaných disciplín, ako aj v ich presahu s vednými disciplínami iných humanitných a spoločenských vied. Docenti a profesori v odbore teológia sú etablovanými členmi vedeckej obce, ktorí popri vedeckej činnosti disponujú dostatočnými schopnosťami a vedomosťami na to, aby vedeli zabezpečiť kvalitu vzdelávania v danom odbore.   

The contents of the field in which habilitation and inaugural proceedings (HIP) are held  

The field of HIP  is in terms of content in line with the scope and focus of the field of study “Theology” to which it is assigned. The core themes of this field of study define its content in the areas of systematic philosophy, practical philosophy, history of philosophy, history of Christianity, religious studies, classical (biblical) languages, foundations of pedagogy, foundations of psychology, catechetics, biblical theology, moral theology, dogmatic theology, liturgical theology, pastoral theology, rhetoric and homiletics, ecclesiastical law, and the social doctrine of the Church. The field of HIP focuses on the systematic study of the connections within the aforementioned disciplines, as well as in their overlap with the disciplines of other humanities and social sciences. Associate professors and professors in theology are established members in the scholarly community who, in addition to their research activities, have sufficient skills and knowledge to ensure the quality of education in the field.   

Osoby zodpovedné za rozvoj odboru HIK

Hodnotenie úrovne tvorivej činnosti osôb zodpovedných za rozvoj odboru HIK  

Hodnotiaca správa Odborovej pracovnej skupiny k zosúladeniu HIK so štandardami SAAVŠ

Uznesenie RVHK TU (č. 47 – RVHK TU 4/2022)

Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a vedecko-pedagogického titulu profesor (VR TFTU Uznesenie č. 4/16.2.2022 a VR TU Uznesenie č. 5 – VR TU 3/2022)