Skočiť na hlavný obsah

Katedra je zameraná na nové poznatky z oblasti sociálnej práce s rodinou, psychológie, pedagogiky, ktoré odovzdáva študentom a pomáha im uviesť do praxe. Pracuje pomocou seminárov, prednášok, diskusií a aktívnou účasťou vo formačnej skupine.

 

Vedúci katedry

Mgr. Martin Šarkan, PhD. (konzultačné hodiny: utorok 13:00 -15:00)

 

Profesori

prof. ThDr. MUDr. Ján Ďačok SJ, PhD.

prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD. (konzultačné hodiny: štvrtok 10:00 - 12:00)

 

Odborní asistenti

PaedDr. Marián Cipár, PhD. (konzultačné hodiny: utorok 11:15 - 12:45)

PhDr. Renata Jamborová, PhD. (konzultačné hodiny: streda 13:00 - 15:00)

PhDr. Margita Kollárová, PhD. (konzultačné hodiny: streda 14:00 - 16:00)

MSc. Mária Nemčíková, PhD. (konzultačné hodiny: utorok 10:00 - 12:00)

ThLic. Krzysztof Trebski, PhD. (konzultačné hodiny: 16.03. 11:10-12:45, 19.03. 9:25 -12:45, 21.03. 13:05 - 13:50)

 

O nás v médiách

 

Publikácie

Getting to know the world of a person with a disability : help begins with understanding / Mária Šmidová ; [reviewers: Slavomír Krupa, Patrícia Dobríková]. - [1. vyd.]. - Varšava : RHETOS, 2014. - 75 s., [4,62 AH]. - ISBN 978-83-89781-83-3.

Vybrané aspekty sociálnej starostlivosti o seniorov a dlhodobo chorých [elektronický zdroj] / Mária Šmidová, Krzysztof Trebski, Jozef Žuffa ; [editorka: Mária Šmidová] ; [recenzenti: Mária Davideková, Slavomír Krupa]. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2013. - CD ROM, 88 s., [4,72 AH]. - ISBN 978-80-7141-817-7.

Empirické a metodologické východiská profamily stratégie / Rastislav Bednárik, Mária Šmidová, Jozef Žuffa ; [editor: Ladislav Csontos]; [vedeckí recenzenti: Józef Kulisz, Jozef Kyselica, Mária Gašparíková]. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2014. - 72 s., [4,41 AH]. - ISBN 978-80-7141-877-1.

Perspektívy pomoci ľuďom s postihnutím a ich rodinám / Mária Šmidová, Janka Marková, Krzysztof Trebski ; [recenzenti: Mária Dávideková, Patrícia Dobríková]. - 2. doplnené vydanie. - Trnava : Dobrá kniha, 2014. - 214 s., [7,14 AH]. - (DIALÓGY ; 42.). - ISBN 978-80-7141-862-7.

Dozrievanie v láske / Mária Šmidová, Krzysztof Trebski, Jozef Žuffa ; [recenzenti: Patrícia Dobríková, Slavomír Krupa]. - Číslo projektu: KEGA č. 010TTU-4/2014. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2014. - 88 s., [5,06 AH]. - ISBN 978-80-7141-853-5.

Využitie sprevádzania v sociálnej práci [elektronický zdroj] / Mária Šmidová ; [recenzenti: Patrícia Dobríková, Slavomír Krupa]. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2015. - CD ROM, 68 s., [3,69 AH]. - ISBN 978-80-7141-968-6.

 

Učebné texty

Dozrievanie v láske

Getting to Know the World of a Person with a Disability

Perspektívy pomoci ľuďom s postihnutím a ich rodinám

Senori a komunitné služby

Sociálna náuka Cirkvi aplikovaná v sociálnej práci

Sociálna práca s osobami so zdravotným postihnutím

Tréning dobrovoľníkov na sprevádzanie ľudí so špecifickými potrebami

Vybrané aspekty sociálnej starostlivosti o seniorov a dlhodobo chorých

Využitie sprevádzania v sociálnej práci